Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-06-07

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 7. června 2006 č. 686

k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2007
a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2009
V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í

1. Hodnocení zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v roce 2005, obsažené v části III materiálu č.j. 820/06,

2. Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové spolupráce České republiky do roku 2009, obsažený v části V předloženého materiálu č.j. 820/06;

II. s c h v a l u j e

1. Plán dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce České republiky pro rok 2007, obsažený v části IV materiálu č.j. 820/06,

2. použití finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa

a) ve výši 750 mil. Kč na realizaci dvoustranných projektů zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2007,

b) ve výši 70 mil. Kč na humanitární pomoc v roce 2007;

III. u k l á d á

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru financí převést na základě žádostí o provedení rozpočtových opatření finanční prostředky z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa na

a) realizaci dvoustranných projektů zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2007 do rozpočtových kapitol jednotlivých gestorských resortů pro rok 2007 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení,
b) humanitární pomoc v roce 2007 do rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí,

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru financí, místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, místopředsedovi vlády a ministru dopravy, ministrům zahraničních věcí, průmyslu a obchodu, vnitra, zemědělství, zdravotnictví, životního prostředí a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy

a) zajistit v závislosti na výsledcích výběrových řízení realizaci projektů v souladu s plánem uvedeným v bodě II/1 tohoto usnesení,

b) převést v případě nedočerpání finančních prostředků na projekty podle bodu III/2a tohoto usnesení tyto prostředky do rezervního fondu s tím, že budou účelově vázány,

3. ministru zahraničních věcí předkládat vládě vždy do 31. března každého kalendářního roku návrh ročního plánu zahraniční rozvojové spolupráce, připravený ve spolupráci s příslušnými členy vlády, spolu s hodnocením zahraniční rozvojové pomoci v uplynulém roce, návrhem rozpočtu zahraniční rozvojové pomoci na následující rok a střednědobým výhledem rozpočtu zahraniční rozvojové pomoci na další dva roky, a to spolu s informací o souhrnu humanitární pomoci poskytnuté za uplynulý kalendářní rok;

IV. m ě n í usnesení vlády ze dne 31. března 2004 č. 302, o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie, tak, že se v příloze uvedeného usnesení - Zásady rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie - nahrazuje text odstavce 35 textem, který zní:

„35. O souhrnu humanitární pomoci poskytnuté za uplynulý rok informuje ministr zahraničních věcí vládu do 31. března následujícího roku.“.


Provedou:

1. místopředseda vlády a
ministr financí,
místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády a
ministr dopravy,
ministři průmyslu a obchodu, vnitra,
zahraničních věcí, zdravotnictví,
zemědělství, životního prostředí,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv060607.0686.doc

Přílohy:
w060607a.0686.tif