Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-05-10

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 10. května 2006 č. 496

k financování protipovodňových opatření zajišťovaných
Ministerstvem zemědělství
V l á d a

I. s c h v a l u j e financování protipovodňových opatření zajišťovaných Ministerstvem zemědělství, obsažené v části III materiálu č.j. 663/06;

II. u k l á d á

1. ministru zemědělství ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí

a) zpracovat a předložit vládě do 10. června 2006 v návaznosti na úkol uložený v bodě III/5 usnesení vlády ze dne 12. dubna 2006 č. 383, ke Zprávě o plnění programů prevence před povodněmi, návrh zákona, kterým se navrhne od roku 2007 procesování finančních prostředků na nově zahajovaná protipovodňová opatření z úvěru od Evropské investiční banky, z příjmů z privatizace, ze státního rozpočtu České republiky, případně z jiných zdrojů, a to prostřednictvím Fondu pro realizaci protipovodňových opatření, který bude zřízen jako zvláštní resortní fond při Ministerstvu zemědělství (dále jen „Fond“),

b) zpracovat a vládě do 31. července 2006 předložit návrh zákona, obsahující návrh na přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky ve výši 9 mld. Kč (v přibližném přepočtu podle aktuálního kursu Kč/EUR) na financování protipovodňových opatření prostřednictvím Fondu po jeho zřízení,

c) zajistit každoročně vždy do 30. září každého kalendářního roku v návrhu státního rozpočtu České republiky na léta 2007 až 2010 finanční zdroje státního rozpočtu České republiky na financování protipovodňových opatření v roční minimální výši 500 mil. Kč, které budou převedeny do Fondu po jeho zřízení,
2. 1. místopředsedovi vlády a ministru financí zpracovat ve spolupráci s ministrem zemědělství a vládě do 31. července 2006 předložit návrh novely zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, obsahující návrh možnosti převedení finančních prostředků z privatizace ve výši nejméně 4 mld. Kč postupně do Fondu (po jeho zřízení) na realizaci protipovodňových opatření v letech 2007 až 2010,

3. ministru zemědělství zřídit do 31. července 2006 meziresortní pracovní skupinu, která bude koordinovat poskytování finančních prostředků Fondu,

4. ministru zemědělství zřídit ve spolupráci s ministry pro místní rozvoj a životního prostředí do 31. července 2006 expertní pracovní skupinu pro novelizaci vodního zákona nebo stavebního zákona, případně obou těchto zákonů, pro usnadnění realizace protipovodňových opatření a pro jejich prosazení ve veřejném zájmu a návrh této novely nebo novel předložit do 31. října 2006 vládě,

5. ministru zemědělství předkládat pravidelně po projednání s 1. místo-předsedou vlády a ministrem financí vždy do 30. dubna každého kalendářního roku, počínaje rokem 2008, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice za předchozí kalendářní rok.Provedou:

1. místopředseda vlády a
ministr financí,
ministři zemědělství,
pro místní rozvoj,
životního prostředíPředseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv060510.0496.doc

Přílohy: