Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-25

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 25. října 2006 č. 1199

o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011
V l á d a

I. s c h v a l u j e Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011, obsaženou v části III materiálu č.j. 1592/06 (dále jen „Strategie“);

II. u k l á d á

1. ministru vnitra a informatiky

a) předložit vládě do 30. listopadu 2006 návrh na zřízení speciální protikorupční linky (tel. č. 199),

b) vytvořit do 31. prosince 2006 podmínky pro personální a technické posílení specializovaných útvarů Policie České republiky odpovědných za boj proti korupci,

c) zajistit do 31. prosince 2006 zpracování povinných vzdělávacích programů orientovaných na problematiku boje proti korupci

ca) pro policisty zařazené na úseku boje proti korupci,

cb) pro úředníky veřejné správy podléhající režimu zákona o střetu zájmů,

d) předložit vládě do 31. prosince 2006

da) analýzu účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím, z hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti orgánů státu, kraje nebo obce, jejich organizačních složek, příspěvkových organizací a právnických osob jimi jinak ovládanými ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku a zákonem zřízených právnických osob,

db) návrh zákonné úpravy elektronizace některých úkonů veřejné moci včetně návrhu koncepce elektronizace dalších správních agend,
e) předložit vládě do 31. března 2007 návrh na změnu zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze tak, aby obsahoval zpřesnění podmínek pro právní úkony při nakládání s majetkem a finančními prostředky kraje nebo obce, jejich organizačními složkami, příspěvkovými organizacemi a právnickými osobami jimi jinak ovládanými ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku,

f) předložit vládě do 30. června 2007

fa) návrh věcného záměru zákonné úpravy vedoucí ke zjednodušení, větší transparentnosti a jednotnosti správních řízení,

fb) návrh řešení právní úpravy podávání a efektivnějšího vyřizování stížností na postup orgánů veřejné správy,

g) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,

2. ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády

a) předložit vládě do 31. března 2007

aa) návrh na vytvoření specializovaného senátu u vyššího soudu a na vytvoření zvláštního útvaru působícího při vrchním státním zastupitelství, do jejichž působnosti bude náležet stíhání korupce veřejných činitelů a korupce při veřejných zakázkách, veřejných soutěžích a dražbách a dalších významných činnostech obecného zájmu,

ab) návrh na zpřísnění trestů za korupci spáchanou veřejným činitelem, včetně návrhu zákonné úpravy povinného ukládání trestu zákazu činnosti osobám odsouzeným za korupční jednání v souvislosti s veřejnými zakázkami, veřejnými soutěžemi a dražbami, případně dalšími významnými činnostmi obecného zájmu, a to zejména při nakládání s majetkem a finančními prostředky státu, kraje nebo obce, jejich organizačními složkami, příspěvkovými organizacemi a právnickými osobami jimi jinak ovládanými ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku,

ac) návrh zákonné úpravy směřující ke snižování a zamezení nárůstu nadměrné byrokratické zátěže včetně zakotvení práva osob na ochranu před byrokratickou zátěží,

ad) návrh věcného záměru úpravy tzv. legitimního lobbingu,

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y


b) předložit vládě do 30. června 2007

ba) návrh na změnu Legislativních pravidel vlády, případně zákonné úpravy legislativního procesu s cílem vytvořit předpoklady pro zavedení povinnosti elektronické veřejné diskuse k připravovaným právním předpisům, rozšíření předkládací zprávy o hodnocení dopadu regulace a zhodnocení možného rizika zvýšení míry korupce v textu konkrétních návrhů právních úprav,

bb) návrh na změnu Jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Jednacího řádu Senátu Parlamentu České republiky s cílem upravit proces uplatňování pozměňovacích návrhů,

3. ministru vnitra a informatiky a ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády zpracovat a předložit vládě do 31. března 2007 návrh změn zákonné úpravy umožňující využití institutu tzv. protikorupčního agenta,

4. ministru financí provést do 31. března 2007 analýzu účinnosti existujících rozpočtových pravidel a dalších právních předpisů, které upravují hospodaření s veřejnými prostředky v rámci veřejných rozpočtů, včetně využívání prostředků z fondů Evropské unie, na základě které by došlo k zajištění větší transparentnosti, vyšší efektivitě a k posílení kontroly při nakládání s nimi,

5. ministru pro místní rozvoj

a) předložit vládě do 31. března 2007 návrh způsobu zveřejňování informací souvisejících s veřejnými zakázkami a dražbami realizovanými státem, kraji nebo obcemi, jejich organizačními složkami, příspěvkovými organizacemi a právnickými osobami jimi ovládanými ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku,

b) předložit vládě do 30. června 2007 v souvislosti s programovacím obdobím let 2007 až 2013 hloubkovou analýzu hodnotícího a kontrolního systému projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů se zaměřením na eliminaci možného střetu zájmů a přijmout protikorupční opatření v souvislosti s doporučeními vyplývajícími z této analýzy,

c) předložit vládě do 30. června 2008 návrh věcného záměru nového zákona o veřejných zakázkách v závislosti na postupu legislativních prací Evropské komise, týkajících se připravované směrnice Evropského parlamentu a Rady o koncesích a návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek, s cílem

ca) významně zjednodušit a zprůhlednit systém zadávání veřejných zakázek a koncesí,cb) rozšířit okruh osob se zákazem účasti na veřejných zakázkách v případě, že se dopustí korupčního jednání a budou za takové jednání potrestáni (vlastníci, členové orgánů společnosti, manažeři, zaměstnanci) včetně možnosti vytvoření speciálního registru takových osob,

cc) zavést povinnost pro účastníky veřejných zakázek (dodavatele) vydat a na určeném místě zveřejnit prohlášení, že osoba účastnící se řízení nebyla potrestána za korupční jednání a že ani taková osoba není majitelem, členem orgánu společnosti, manažerem, zaměstnancem nebo tichým společníkem nebo jinak spolupracující osobou s účastníkem řízení,

6. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí předložit vládě do 31. května 2007 návrh věcného záměru právní úpravy na zvýšení hmotné odpovědnosti zaměstnanců a veřejných funkcionářů,

7. ministru průmyslu a obchodu provést do 30. června 2007 analýzu předpisů regulujících podmínky pro podnikání s cílem odhalit systémové chyby umožňující vznik korupčního prostředí,

8. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy zajistit do 31. srpna 2007 zapracování protikorupční výchovy dětí a mládeže v rámci systému vzdělávání v předškolských a školských zařízeních,

9. ministru zdravotnictví

a) předložit vládě do 30. června 2007

aa) návrh věcného záměru zákonné úpravy směřující k jasnému vymezení nároku občanů na zdravotní služby hrazené z všeobecného zdravotního pojištění, včetně jejich geografické a časové dostupnosti, a naplnit tak příslušný článek Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod,

ab) návrh věcného záměru zákonné úpravy zajišťující veřejnou dostupnost vybraných dat týkajících se dostupnosti a kvality zdravotní péče,

ac) návrh zákonné úpravy zajišťující transparentní a efektivní stanovení maximálních cen a úhrad léčiv v souladu s požadavky Evropské Unie,

b) předložit vládě do 31. prosince 2007 návrh zákonné úpravy vedoucí k vytvoření regulačního úřadu dohlížejícího nad finančním zdravím zdravotních pojišťoven a dostupností zdravotní péče,

10. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy v rámci svých úřadů a organizačních složek státu, příspěvkových organizací, osob ovládaných ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y


a) aktualizovat do 30. června 2007 resortní a interní předpisy s cílem zohlednit protikorupční opatření obsažená ve Strategii,

b) zabezpečit od 1. ledna 2007 informovanost veřejnosti o přijatých protikorupčních opatřeních souvisejících s rozhodováním orgánů státní správy v rámci svěřené působnosti,

c) provést do 31. března 2007 vnitřní protikorupční audity v rámci svěřené působnosti a přijmout příslušná opatření k minimalizaci rizika korupce,

d) posoudit a analyzovat do 31. prosince 2007 právní předpisy v rámci svěřené působnosti a navrhnout jejich úpravy v souladu se Strategií,

e) zajistit zavedení trvalého monitorovacího a kontrolního systému procesu zadávání veřejných zakázek a vždy k 31. prosinci každého kalendářního roku vyhodnocovat transparentnost zadávacích řízení a přijímat odpovídající opatření k odstranění zjištěných nedostatků;

III. d o p o r u č u j e

1. guvernérovi České národní banky přijmout příslušná opatření ve smyslu Strategie,

2. prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu zohlednit Strategii v rámci činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu,

3. hejtmanům, primátorům statutárních měst a starostům obcí iniciovat prostřednictvím orgánů samosprávných celků, organizací zřizovaných samosprávnými celky a orgánů právnických osob ovládaných ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku samosprávnými celky přijetí opatření ve smyslu Strategie.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061025.1199.doc

Přílohy: