Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2005 > 2005-11-23

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 23. listopadu 2005 č. 1510

o institucionálním zajištění zavedení eura v České republiceV l á d a

I. s c h v a l u j e institucionální zajištění přijetí eura v České republice uvedené v části III materiálu č.j. 1838/05;

II. s o u h l a s í

1. se zřízením Národní koordinační skupiny pro zavedení eura, (dále jen „Koordinační skupina“),

2. se jmenováním Ing. Tomáše Prouzy, náměstka ministra financí do funkce předsedy Koordinační skupiny – Národního koordinátora pro zavedení eura;

III. u k l á d á

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru financí

a) zabezpečit jako gestor řízení a koordinaci činností souvisejících s přípravou na přijetí eura v České republice,

b) ve spolupráci s ostatními členy vlády, vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy a guvernérem České národní banky

ba) do 31. ledna 2006 jmenovat členy Koordinační skupiny,

bb) do 31. srpna 2006 předložit vládě návrh konkrétní varianty zavedení eura v České republice,

bc) do 31. prosince 2006 předložit vládě Národní plán pro zavedení eura vypracovaný v rámci Koordinační skupiny,c) pravidelně informovat vládu o činnosti Koordinační skupiny za uplynulé pololetí,

2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

a) spolupracovat ve smyslu tohoto usnesení vlády s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí a předsedou Koordinační skupiny,

b) na základě výzvy Národního koordinátora pro zavedení eura navrhnout zástupce resortu do Koordinační skupiny a zajistit potřebné podmínky pro výkon jejich činnosti a efektivní plnění jejich úkolů;

IV. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky, prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů postupovat v souladu s tímto usnesením.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy


Na vědomí:

guvernér České národní banky,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů,
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv051123.1510.doc

Přílohy: