Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2005 > 2005-10-12

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 12. října 2005 č. 1304

o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii
V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. změnu Legislativních pravidel vlády, uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení;

II. u k l á d á

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

a) zajistit dodržování metodických pokynů, uvedených v bodě I/1 tohoto usnesení a Legislativních pravidel vlády, ve znění změny, uvedené v bodě I/2 tohoto usnesení,

b) pověřeným odůvodněním vládního návrhu zákona v Parlamentu České republiky, aby v případech, kdy je vládní návrh implementačního zákona komorou Parlamentu projednáván v delších lhůtách, než jsou obecné lhůty stanovené v jednacím řádu příslušné komory, upozornili tuto komoru na to, že se blíží konec lhůty k implementaci předpisu Evropské unie,

c) aby v případě, kdy předkládají vládě návrh zákona, který je pouze implementační, a co do obsahu jednoduchý, navrhli v usnesení vlády vyslovení souhlasu Poslaneckou sněmovnou s tímto vládním návrhem zákona již v prvém čtení,


2. ministru a předsedovi Legislativní rady vlády zajistit do 30. června 2006 přizpůsobení databází Informačního systému pro aproximaci práva tak, aby mohly být průběžně, způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejňovány přehledy směrnic Evropských společenství, které nebyly včas transponovány do právního řádu České republiky;

III. z r u š u j e ke dni 31. prosince 2005

1. body I a II a přílohu usnesení vlády ze dne 15. listopadu 1999 č. 1212, o Metodických pokynech pro zajišťování prací na sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství,

2. body II až IV a přílohu usnesení vlády ze dne 17. února 2003 č. 174, ke Zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za IV. čtvrtletí 2002,

3. bod II/3b usnesení vlády ze dne 16. února 2005 č. 195, ke Zprávě o stavu implementace práva ES/EU Českou republikou;

IV. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky, prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu a předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů postupovat v souladu s tímto usnesením.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy


Na vědomí:

guvernér České národní banky,
prezident Nejvyššího
kontrolního úřadu,
předseda Úřadu
pro ochranu osobních údajůPředseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv051012.1304.doc

Přílohy:
w051012a.1304.docw051012b.1304.doc