Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2004 > 2004-05-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. května 2004 č. 506

o změně Legislativních pravidel vlády

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. m ě n í s účinností od 1. června 2004 usnesení vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, o Legislativních pravidlech vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesení vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesení vlády ze dne 14. června 2000 č. 596, usnesení vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298 a usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 640, tak, že se příloha uvedeného usnesení - Legislativní pravidla vlády - mění tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit řádné plnění úkolů vyplývajících z bodu I tohoto usnesení,

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zajistit dodržení postupu vyplývajícího z čl. 16 Legislativních pravidel vlády redakcí Sbírky zákonů,

3. ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády zajistit zveřejnění Legislativních pravidel vlády, ve znění jejich dosavadních změn, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup;

III. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky, hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy postupovat obdobně podle bodu I tohoto usnesení.

Provedou:

členové vlády a

vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani
Předseda vlády
Ph Dr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

w040526a.0506.doc