Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-09-03

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. září 2003 č. 853 + 3P

ke Způsobu projednávání a schvalování mandátu pro účast členů vlády na jednáních
Rady Evropské unie a Evropské rady


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. Způsob projednávání a schvalování mandátu pro účast členů vlády na jednáních Rady Evropské unie a Evropské rady uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že jím pozměňuje původně stanovený systém podle části III a V Návrhu na institucionální zajištění členství České republiky v Evropské unii a na koordinaci procesu rozhodování schváleného usnesením vlády ze dne 28. dubna 2003 č. 427,

2. vzor formální úpravy mandátu pro účast členů vlády na jednáních Rady Evropské unie a Evropské rady uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení a vzor formální úpravy zprávy ze zasedání Rady Evropské unie a Evropské rady uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení;

II. u k l á d á příslušným členům vlády postupovat při přípravě, projednávání a schvalování mandátu pro účast na jednání Rady Evropské unie a Evropské rady v souladu s postupem uvedeným v bodě I/1 tohoto usnesení;

III. m ě n í Jednací řád vlády, schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610 a změněný usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 53, usnesením vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1161, usnesením vlády ze dne 15. července 2002 č. 737, usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 772, usnesením vlády ze dne 17. února 2003 č. 180, usnesením vlády č. 427 ze dne 28. dubna 2003 a usnesením vlády č. 773 ze dne 30. července 2003, takto:

1. za čl. II se vkládá nový čl. III, který včetně nadpisu zní:
“Čl. III

Příprava a schvalování mandátů pro účast členů vlády na zasedáních Rady
Evropské unie a Evropské rady a předkládání informací z těchto zasedání

(1) Pro přípravu, projednávání a schvalování mandátů pro účast členů vlády na zasedání Rady EU a Evropské rady (dále jen “mandát”), které jsou předkládány k projednání na schůzi vlády, je stanoven zvláštní postup, přičemž ostatní ustanovení Jednacího řádu se použijí podpůrně, pokud není v tomto článku stanoveno jinak.

(2) Návrh mandátu předkládá vládě po projednání ve Výboru pro EU věcně příslušný člen vlády. Projednání ve Výboru pro EU nahrazuje připomínkové řízení. Pokud se návrh mandátu týká působnosti více resortů, mandát předkládá ten člen vlády, v jehož působnosti je převážná část agendy daného zasedání Rady EU nebo který je gestorem dané formace Rady EU či je mandát předkládán pro každou samostatnou ucelenou část samostatně (např. v případě Rady pro spravedlnost a vnitřní věci), případně ten člen vlády, kterého určí místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí. Určený člen vlády jej předkládá v dohodě s ostatními věcně příslušnými členy vlády, které zodpovídají za pozice k bodům programu Rady EU ve své působnosti.

(3) Návrh mandátu na zasedání Evropské rady předkládá místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí.

(4) Návrh na projednání a schválení mandátu vládou se operativně zařazuje na program nejbližšího jednání schůze vlády, v případě potřeby svolá předseda vlády mimořádné zasedání vlády. Lhůty pro předkládání návrhů vládě podle čl. 4 odst. 1 se nepoužijí.

(5) Dojde-li od schválení mandátu k závažné změně v programu daného zasedání Rady EU a Evropské rady, informuje předkladatel, pokud je třeba po projednání s věcně příslušnými členy vlády, okamžitě o návrhu stanoviska ČR k novým zásadním bodům programu předsedu vlády a místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí a vyžádá si jejich vyjádření (i telefonicky). V méně závažných otázkách je zmocněn odsouhlasit doplnění mandátu, pokud je třeba po projednání s věcně příslušnými členy vlády, sám.

(6) K materiálu pro jednání vlády k účasti člena vlády na zasedání Rady EU a Evropské rady se předkládací zpráva zpravidla nevypracovává.

(7) Z každého zasedání Rady EU a Evropské rady je člen vlády, který se ho zúčastnil, povinen vždy předložit vládě informaci nejpozději do 10 dnů od konání Rady EU a Evropské rady. Pokud ze zasedání nevyplynou žádné úkoly, je materiál předkládán pouze pro informaci.”

2. Dosavadní články III – X se označují jako články IV – XI;

IV. d o p l ň u j e čl. 3 Statutu Výboru pro Evropskou unii, který byl schválen usnesením vlády ze dne 28. dubna 2003 č. 427 tak, že za odstavec 6) se doplňuje odstavec 7), který zní:

“7) Výbor pro EU projednává návrhy mandátů pro účast členů vlády na zasedáních Rady EU a Evropské rady. Pokud z projednávání nevyplyne, že návrhy mandátů na zasedání Rady EU budou předloženy vládě, považují se po takovémto projednání za schválené. Vládě jsou předkládány ty návrhy, jenž budou Výborem pro EU rozporovány, resp. jím nebudou odsouhlaseny, nebo pokud o předložení vládě požádá předkladatel či některý z členů Výboru pro EU jménem vedoucího svého resortu – člena vlády. Předkladatel zašle členům Výboru pro EU projednávaný materiál zpravidla nejpozději den před uskutečněním zasedání Výboru pro EU. V případě, kdy z časových důvodů nelze návrh mandátu projednat na zasedání Výboru pro EU, je materiál po předjednání na jeho předchozím zasedání projednán se členy Výboru pro EU per rollam.”;

V. ž á d á guvernéra České národní banky, předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů, předsedu Českého telekomunikačního úřadu, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, aby spolupracovali se členy vlády při přípravě mandátů v otázkách dotýkajících se jejich působnosti.


Provedou:

členové vlády


Na vědomí:

vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy,
guvernér České národní banky,
předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů,
předseda Českého telekomunikačního úřadu,
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
prezident Nejvyššího kontrolního úřaduZpůsob projednávání a schvalování mandátu pro účast členů vlády na jednáních Rady
EU a Evropské rady


1. Návrhy mandátů pro účast členů vlády na jednáních Rady EU a Evropské rady jsou předkládány Výboru pro EU. Toto projednání nahrazuje meziresortní připomínkové řízení. V případě, že návrh není rozporován, že o jeho předložení vládě nepožádá žádný člen Výboru pro EU a že předložení vládě nenavrhuje předkladatel, považuje se mandát po takovémto projednání za schválený. V opačném případě je návrh předložen vládě ke schválení. Výboru pro EU jsou vždy předkládány pozice ke všem věcným bodům agendy.

2. Návrh mandátu předkládá Výboru pro EU jeho příslušný člen (za člena vlády, který se daného zasedání zúčastní). Pokud se návrh mandátu týká působnosti více resortů, mandát předkládá ten resort, v jehož působnosti je převážná část agendy daného zasedání Rady EU nebo který je gestorem dané formace Rady EU, či je mandát předkládán pro každou samostatnou ucelenou část samostatně (např. v případě Rady pro spravedlnost a vnitřní věci), případně ten resort, kterého určí místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí. Určený resort jej předkládá v dohodě s ostatními věcně příslušnými resorty, které zodpovídají za pozice k bodům programu Rady EU ve své působnosti.

3. Při předkládání návrhů mandátů pro účast členů vlády na jednáních Rady EU a Evropské rady k projednání na schůzi vlády se postupuje podle čl. III. Jednacího řádu vlády a vzorů podle bodu I/2 tohoto usnesení.

4. Pro jednání Výboru pro EU se použije přiměřeně předchozí bod 3.

5. Pokud dojde v případě mandátů schválených Výborem pro EU k závažným změnám programu daného zasedání Rady EU, bude doplnění mandátu projednáno s dotčenými členy Výboru pro EU, resp. dle závažnosti s dotčenými členy vlády, včetně případného informování předsedy vlády a ministra zahraničních věcí.

6. V případě účasti na neformálních zasedáních Rady EU se postupuje přiměřeně podle výše uvedených zásad s tím, že podklady pro zasedání jsou vždy projednány s věcně příslušnými resorty minimálně na úrovni členů Výboru pro EU. Tyto podklady se zpravidla vládě nepředkládají.Vzor

Mandát pro jednání … na (mimořádném) zasedání Rady pro
/Evropské rady dne …

Dne ……………. se uskuteční řádné/mimořádné zasedání Rady pro…………, kterého se zúčastní delegace ČR vedená ………………. .(pokud se jedná o tzv. složené Rady /např. pro justici a vnitro/, uvede se i představitel dalšího gesčního resortu)

Delegace bude postupovat u následujících bodů programu následujícím způsobem:

Název bodu agendy:
Návrh vystoupení ČR (v českém jazyce):
Pozice ČR (včetně popisu konkrétních zájmů ČR):
Stručný popis problematiky:
Finanční a rozpočtový dopad:Vzor


Název bodu agendy:
Stručný popis problematiky, průběh projednávání:
Pozice ČR, včetně stručného obsahu vystoupení:
Přijaté závěry k danému bodu:
Způsob zajištění závěrů v ČR/další postup: