Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-07-30

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. července 2003 č. 773

o změně Jednacího řádu vlády

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. m ě n í s účinností od 1. srpna 2003 usnesení vlády z 16. září 1998 č. 610, o Jednacím řádu vlády, ve znění usnesení vlády z 22. května 2000 č. 506, usnesení vlády z 13. září 2000 č. 913, usnesení vlády z 10. ledna 2001 č. 53, usnesení vlády ze 7. listopadu 2001 č. 1161, usnesení vlády z 15. července 2002 č. 737, usnesení vlády ze 7. srpna 2002 č. 772, usnesení vlády ze 17. února 2003 č. 180, usnesení vlády z 28. dubna 2003 č. 427 a usnesení vlády z 11. června 2003 č. 590, tak, že se příloha uvedeného usnesení - Jednací řád vlády - upravuje tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že úplné znění Jednacího řádu vlády je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení;

II. u k l á d á členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy postupovat podle bodu I tohoto usnesení;

III. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky postupovat podle bodu I tohoto usnesení.Provedou:

členové vlády a

vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy


Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

w030730a.0773.doc w030730b.0773.doc