Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-07-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. července 2003 č. 692

k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o mezinárodních smlouvách uzavřených mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou k 31. prosinci 1992

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o mezinárodních smlouvách uzavřených mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou k 31. prosinci 1992 (dále jen „Dohoda“) formou výměny nót,

2. s ukončením platnosti smluv uvedených v příloze 2 Dohody;

II. b e r e n a v ě d o m í , že dvoustranné smlouvy uvedené v příloze 1 Dohody zůstávají v platnosti mezi Českou republikou a Kubánskou republikou;

III. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí zabezpečit oznámení o potvrzení výsledku sukcese v návaznosti na bod I a II tohoto usnesení ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky.


Provede:

místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcíPředseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a v z. Mgr. Stanislav G r o s s , v. r. 1. místopředseda vlády