Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-04-07

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. dubna 2003 č. 349

k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. se sjednáním Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podle návrhu obsaženého v části III materiálu č. j. 323/03 (dále jen „Smlouva“),

2. s tím, že Smlouva nebude vládě po podpisu znovu předkládána;

II. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby

1. zmocnil ministra financí a jako alternáta mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky v Turkmenistánu k podpisu Smlouvy s výhradou ratifikace,

2. Smlouvu po podpisu a vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Smlouvu po jejím podpisu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky;

IV. u k l á d á

1. ministru financí, aby

a) odůvodnil sjednání Smlouvy v Parlamentu České republiky,

b) zabezpečil provádění Smlouvy po jejím vstupu v platnost,

2. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, aby provedl na návrh ministra financí příslušná opatření spojená se vstupem Smlouvy v platnost podle jejího článku 29.


Provedou:

předseda vlády,
místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí,
ministr financí