Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-08-07

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. srpna 2002 č. 772 + 2P

k návrhu změny Jednacího řádu vlády

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

m ě n í usnesení vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, o Jednacím řádu vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesení vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesení vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 53, usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1161 a usnesení vlády ze dne 15. července 2002 č. 737, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že v příloze č. 2 tohoto usnesení je uvedeno úplné znění tohoto Jednacího řádu.

Z m ě n a

Jednacího řádu vlády schváleného usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610,
o Jednacím řádu vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2000 č. 506,
usnesení vlády ze dne 13. září 2000 č. 913,
usnesení vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 53,
usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1161 a
usnesení vlády ze dne 15. července 2002 č. 737

„Čl. VII
Místopředsedové vlády

(1) Místopředseda vlády a ministr vnitra má postavení 1. místopředsedy vlády, zastupuje předsedu vlády v době jeho nepřítomnosti a přísluší mu koordinovat činnost vlády v oblasti bezpečnostní a obranné politiky státu.

(2) Místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí přísluší koordinovat činnost vlády v oblasti zahraniční politiky; věci zásadní povahy konzultuje s předsedou vlády.

(3) Místopředsedovi vlády pro legislativu a ministru spravedlnosti přísluší koordinovat činnost vlády v oblasti přípravy a tvorby návrhů právních předpisů.

(4) Místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje přísluší koordinovat činnost vlády v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, ochrany lidských práv a péče o rozvoj lidských zdrojů.“.


Jednací řád vlády

Čl.
Úvodní ustanovení

(1) Vláda jako vrcholný orgán výkonné moci rozhoduje na základě zákonů a v jejich mezích o zásadních otázkách celostátního významu, pokud rozhodování o nich nepřísluší ministerstvům, jiným ústředním orgánům státní správy, nebo jimi řízeným orgánům.

(2) Vláda přijímá rozhodnutí zpravidla na základě písemného materiálu předloženého jí členem vlády, výjimečně na základě ústní informace člena vlády, jde-li o věc, která nesnese odkladu.

(3) Rozhodnutí vlády mají formu usnesení vlády. Usnesení vlády zavazují všechny členy vlády, ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, ostatní správní úřady a další subjekty, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
Čl. II
Příprava materiálů pro jednání schůze vlády a jejich předkládání vládě

(1) Každý materiál pro jednání schůze vlády musí být před jeho předložením vládě předložen ke stanovisku všem ministrům a guvernérovi České národní banky; místopředsedům vlády a sekretariátu předsedy vlády se materiál současně zašle k informaci. Materiál pro jednání schůze vlády, který se týká ochrany lidských práv a základních svobod a práv národnostních menšin, se předloží ke stanovisku také zmocněnci pro lidská práva. Lhůta pro sdělení stanoviska činí 7 pracovních dnů ode dne doručení materiálu pro jednání schůze vlády, pokud předkladatel, který materiál ke stanovisku zasílá, nestanoví lhůtu delší. Výjimku z požadavku připomínkového řízení, včetně lhůty pro sdělení stanoviska, může povolit předseda vlády a jde-li o materiál, který má legislativní povahu, místopředseda vlády pro legislativu. Vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, přednostům okresních úřadů, primátorovi hlavního města Prahy a jiným orgánům vykonávajícím státní správu se materiál pro jednání schůze vlády předkládá ke stanovisku v případě, že se týká jejich působnosti. Materiál pro jednání schůze vlády předkládá ke stanovisku jiným orgánům vedoucí toho orgánu, který materiál pro jednání schůze vlády zpracoval. U materiálu obsahujícího rozhodnutí Rady vlády pro evropskou integraci předkládaného vládě, nahrazuje projednání věci v Radě vlády pro evropskou integraci připomínkové řízení.

(2) Předkladatelem materiálu pro jednání schůze vlády je člen vlády a v případech stanovených zákonem předseda Českého statistického úřadu, guvernér České národní banky nebo předseda Komise pro cenné papíry. Předkladatelem materiálu obsahujícího rozhodnutí Rady vlády pro evropskou integraci je jeho předseda nebo výkonný místopředseda. Předkladatelem materiálu pro jednání schůze vlády může být též vedoucí Úřadu vlády. Byl-li materiál pro jednání schůze vlády vypracován ve spolupráci s jinými ministerstvy, jsou členové vlády pověření řízením těchto ministerstev spolupředkladateli tohoto materiálu. Pokud materiál pro jednání schůze vlády vypracoval zmocněnec vlády, ústřední orgán státní správy nebo poradní orgán vlády, v jejichž čele není člen vlády, je předkladatelem tohoto materiálu ten člen vlády, který je pověřen vykonávat vůči těmto orgánům koordinační funkci nebo do jehož působnosti tento orgán patří. Vedoucí ústředního orgánu státní správy, poradního orgánu vlády nebo zmocněnec vlády je spolupředkladatelem materiálu pro jednání schůze vlády.

(3) Materiál pro jednání schůze vlády, který nemá legislativní povahu, zašle předkladatel předsedovi vlády se žádostí o zařazení na program schůze vlády. Materiál se zasílá v počtu 50 výtisků, z toho první tři výtisky jsou na obálce materiálu vlastnoručně podepsány předkladatelem, popřípadě spolupředkladateli. Vedoucí Úřadu vlády může v odůvodněném případě stanovit jiný počet výtisků materiálů zasílaných pro jednání schůze vlády. Návrh usnesení vlády a přílohy usnesení vlády se předkládají též v elektronické podobě.

(4) Materiál pro jednání schůze vlády, který má legislativní povahu (návrh věcného záměru zákona, návrh zákona, návrh nařízení vlády, návrh stanoviska vlády k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda) se předkládá podle Legislativních pravidel vlády.

(5) Kromě materiálu pro jednání schůze vlády mohou členové vlády předložit vládě materiál, jehož součástí není návrh usnesení vlády, a který je označen „Pro informaci členů vlády“. Účelem těchto materiálů je seznámit členy vlády s politicky, ekonomicky a sociálně závažnou problematikou, jejíž řešení však je v působnosti člena vlády nebo vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy. Pro informaci členů vlády zařazuje na program jednání schůze vlády předseda vlády též ty materiály, které jsou na základě příslušných zákonů zasílány státními orgány vládě k informaci.
Čl. III
Náležitosti materiálů pro jednání schůze vlády

(1) Materiál pro jednání schůze vlády obsahuje vždy

a) obálku (vzor je uveden v příloze č. 1 tohoto jednacího řádu),

b) návrh usnesení vlády (vzor je uveden v příloze č. 2 tohoto jednacího řádu),

c) předkládací zprávu a

d) vlastní písemný podklad ve věci s tím, že jde-li o jednoduchou věc, může vlastní písemný podklad ve věci nahradit předkládací zpráva, ve které se uvedou potřebné údaje.

(2) Návrh usnesení má část

a) schvalovací,

b) ukládací a

c) případně další nebo jen některou z těchto částí.

(3) Má-li vláda svým rozhodnutím uskutečnit zákonem stanovenou pravomoc, je třeba dbát, aby formulace použitá ve schvalovací části návrhu usnesení vlády odpovídala znění příslušného ustanovení zákona. Schvaluje-li vláda legislativní návrh (návrh věcného záměru zákona, návrh zákona, návrh nařízení vlády, návrh stanoviska vlády k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda), vyjádří se to vždy slovem „schvaluje“. Pokud nelze předmět schvalovací části vyjádřit stručně a výstižně přímo v příslušném bodě návrhu usnesení vlády, uvede se tento předmět v příloze k návrhu usnesení vlády a v příslušném bodě návrhu usnesení vlády se na tuto přílohu odkáže.

(4) Ukládací část návrhu usnesení vlády musí obsahovat označení orgánu, kterému vláda úkol ukládá, konkrétně vyjádřený úkol a termín, do kterého má být úkol splněn. Není-li termín stanoven, má se za to, že uložený úkol má být splněn do 30ti dnů.

(5) V případné další části návrhu usnesení vlády může být stanoveno, že vláda bere určitou skutečnost na vědomí, doporučuje určité postupy nebo něco žádá.

(6) Předkládací zpráva obsahuje vždy

a) stručné vyjádření důvodu, pro který je materiál předkládán schůzi vlády; má-li vláda uskutečnit pravomoc na základě konkrétního ustanovení zákona, uvede se zároveň citace tohoto ustanovení,

b) stručnou charakteristiku obsahu vlastního písemného podkladu ve věci a

c) přehled orgánů, kterým byl materiál předložen k vyjádření, výsledky připomínkového řízení, včetně sdělení, že materiál je předkládán bez rozporů, případně s popisem rozporu, který se nepodařilo odstranit ani na úrovni členů vlády; výsledky připomínkového řízení (s výjimkou nevyřešených rozporů) lze vyjádřit v samostatné části materiálu s uvedením připomínkujících orgánů a jejich připomínek a stanoviska předkladatele k nim.

Závěry obsažené v předkládací zprávě musí být kromě jejich věcné správnosti zhodnoceny i z hlediska jejich případných dopadů na veřejné rozpočty, z hlediska jejich širších ekonomických dopadů, z hlediska případných zvýšených finančních nároků na státní rozpočet a vyžaduje-li to jejich povaha i z hlediska jejich souladu s právním řádem a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Jedná-li se o koncepční materiál týkající se životního prostředí, musí předkládací zpráva obsahovat i stanovisko ministra životního prostředí.

(7) V případě materiálu obsahujícího rozhodnutí Rady vlády pro evropskou integraci je toto rozhodnutí přílohou návrhu usnesení vlády a předkládací zpráva dále obsahuje informaci o výsledcích projednávání návrhu na zasedání Rady vlády pro evropskou integraci. Rozhodnutí Rady vlády pro evropskou integraci mají formu usnesení Rady vlády pro evropskou integraci (vzor je uveden v příloze č. 1 Jednacího řádu Rady vlády pro evropskou integraci).

(8) V případech, kdy materiál pro jednání schůze vlády nebo pro informaci členů vlády obsahuje utajované skutečnosti, musí být označen příslušným stupněm utajení určeným podle seznamu utajovaných skutečností v návaznosti na příslušný zákon. Za stanovení stupně utajení odpovídá předkladatel.
Čl. IV
Příprava jednání schůze vlády

(1) Materiály pro jednání schůze vlády, které předkladatel požaduje zařadit na program nejbližší schůze vlády, je nutno předložit nejpozději do 14.00 hodin sedmého dne předcházejícího jednání schůze vlády.

(2) Jednání schůze vlády svolává předseda vlády a v době jeho nepřítomnosti v České republice nebo z jiných závažných důvodů 1. místopředseda vlády nebo jiný předsedou vlády pověřený místopředseda vlády. Svolání schůze vlády se uskuteční tak, že členům vlády zašle předseda vlády program schůze vlády, s určením data a místa konání, a to nejpozději šest dnů přede dnem konání schůze vlády. Nejpozději v tento den jsou spolu s programem zasílány členům vlády materiály zařazené předsedou vlády na program schůze vlády.

(3) Ve výjimečných a zvlášť naléhavých případech může předseda vlády zaslat program schůze vlády nebo jeho dodatek a materiály pro jednání schůze vlády ve lhůtě kratší než šest dnů před dnem konání jednání schůze vlády.
Čl. V
Zásady rozhodování, jednání a řízení schůzí vlády

(1) Vláda rozhoduje ve sboru na schůzi vlády. Jednání schůze vlády se konají zpravidla jednou za týden.

(2) Jednání schůze vlády řídí předseda vlády a v době jeho nepřítomnosti 1. místopředseda vlády nebo předsedou vlády pověřený jiný člen vlády (dále jen „předsedající“).

(3) Vláda je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Není-li vláda usnášeníschopná, předsedající určí den, hodinu a místo příštího jednání schůze vlády a jednání schůze vlády ukončí; o tom musí být informováni i nepřítomní členové vlády.

(4) Vláda jedná podle programu schůze vlády, stanoveného předsedou vlády. Člen vlády může navrhnout, aby byl na program schůze vlády zařazen materiál, který je jeho předkladatelem dosud označen „Pro informaci členů vlády“. Program může být dále měněn či doplněn o projednání neodkladných záležitostí a ústních informací. V těchto případech navrhovatel zpravidla předloží písemný návrh usnesení vlády.

(5) Materiál obsahující rozhodnutí Rady vlády pro evropskou integraci zařazený na program schůze vlády se projedná podle tohoto článku, navrhne-li to v úvodu jednání schůze vlády člen vlády. V opačném případě se o materiálu hlasuje bez rozpravy podle odst. 12.

(6) V případě projednávání podle Čl. V odst. 5 uvede materiál jeho předkladatel do Rady vlády pro evropskou integraci.

(7) Nemůže-li se člen vlády výjimečně účastnit jednání schůze vlády, oznámí předsedovi vlády předem důvod své nepřítomnosti a jméno náměstka nebo jiné pověřené osoby, který se za něj jednání schůze vlády zúčastní. Náměstek (pověřená osoba) přednese stanovisko zastupovaného člena vlády, popřípadě podá další informace k projednávané záležitosti; nemůže však za člena vlády hlasovat.

(8) Jednání schůze vlády se účastní osoby, u kterých to stanoví Ústava České republiky, ústavní zákon nebo zákon, dále předseda Českého statistického úřadu, vedoucí Úřadu vlády, zástupce Kanceláře prezidenta republiky, zapisovatel vlády a další osoby určené předsedou vlády.

(9) Jednání schůze vlády se může účastnit též spolupředkladatel materiálu, který není členem vlády; účastní se přitom té části jednání schůze vlády, kdy je předmětný materiál projednáván.

(10) Jestliže člen vlády považuje účast některé další osoby na jednání schůze vlády za žádoucí, oznámí to při zahájení projednávání příslušného bodu programu schůze vlády předsedajícímu. K účasti těchto osob na schůzi vlády je třeba souhlasu vlády. Tyto osoby se účastní jednání schůze vlády jenom po dobu jednání o bodu programu schůze vlády, k němuž byly přizvány.

(11) Předsedající uděluje k jednotlivým bodům programu schůze vlády slovo předkladateli materiálu. Předkladatel v úvodním slově stručně charakterizuje obsah materiálu a odůvodní závěry, které jsou v materiálu navrhovány. Po odpovědích na dotazy se koná k projednávanému bodu programu schůze vlády rozprava. Po skončení rozpravy předsedající navrhne závěry jednání, včetně případných změn předloženého návrhu usnesení vlády.

(12) O návrzích závěrů jednání schůze vlády dává předsedající hlasovat. K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vlády.

(13) Pokud je materiál předkladatelem stažen z programu schůze vlády nebo v průběhu jejího jednání, navrhne předkladatel zároveň termín, kdy bude materiál vládě znovu předložen nebo uvede důvody, proč již nebude vládou projednáván. Nesdělí-li předkladatel nový termín předložení, má se za to, že bude materiál předložen do 30ti dnů.

(14) Jednání schůze vlády jsou neveřejná. Vláda může rozhodnout, že určitý bod programu schůze vlády projedná bez účasti osob, které nejsou členy vlády na uzavřeném jednání schůze vlády. V těchto případech vláda zároveň rozhodne, zda z projednávání tohoto bodu programu uzavřeného jednání schůze vlády bude pořízen zvukový záznam.
Čl. VI
Předsednictvo vlády

(1) Předsednictvo vlády je složeno z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministra financí. Jedná ve sboru na schůzích, které svolává předseda vlády, nebo jím pověřený místopředseda vlády, zpravidla jednou týdně.

(2) Předsednictvo vlády jako vnitřní orgán vlády plní koordinační a iniciativní funkci.

(3) Předsednictvo vlády zejména

a) posuzuje na návrh některého z členů předsednictva vlády materiály, které budou nebo již byly předloženy vládě,

b) prostřednictvím člena předsednictva vlády předkládá vládě nebo jejímu jednotlivému členu iniciativní návrhy.

(4) Předsednictvo vlády nenahrazuje pravomoci vlády a jejích jednotlivých členů.
Čl. VII
Místopředsedové vlády

(1) Místopředseda vlády a ministr vnitra má postavení 1. místopředsedy vlády, zastupuje předsedu vlády v době jeho nepřítomnosti a přísluší mu koordinovat činnost vlády v oblasti bezpečnostní a obranné politiky státu.

(2) Místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí přísluší koordinovat činnost vlády v oblasti zahraniční politiky; věci zásadní povahy konzultuje s předsedou vlády.

(3) Místopředsedovi vlády pro legislativu a ministru spravedlnosti přísluší koordinovat činnost vlády v oblasti přípravy a tvorby návrhů právních předpisů.

(4) Místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje přísluší koordinovat činnost vlády v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, ochrany lidských práv a péče o rozvoj lidských zdrojů.
Čl. VIII
Poradní orgány a zmocněnci vlády

(1) Vláda může zřídit své poradní orgány složené z členů vlády a dalších odborníků. V čele poradních orgánů vlády je zpravidla člen vlády nebo zmocněnec vlády. Činnost poradních orgánů vlády se řídí jejich statutem, který schvaluje vláda.

(2) Vláda může zmocnit osobu, která není členem vlády - zmocněnce vlády - aby pro její potřeby vykonával určitou činnost.
Čl. IX
Usnesení vlády, zvukové a písemné záznamy z jednání schůze vlády

(1) Správnost formulace usnesení vlády před jeho podpisem podle odstavce 4 tohoto článku ověřuje ten člen vlády, nebo ti členové vlády, kterých se toto usnesení týká. Nesouhlasí-li člen vlády s formulací usnesení vlády, které mu bylo předloženo k odsouhlasení, sdělí tuto skutečnost písemně předsedovi vlády. Nepodaří-li se tento rozpor odstranit, předloží jej člen vlády, který rozpor uplatňuje, k posouzení a rozhodnutí vládě na jednání její nejbližší schůze.

(2) Pokud člen vlády (nebo jím pověřená osoba) nesdělí do 24 hodin své stanovisko, má se za to, že s návrhem usnesení vlády souhlasí. Do této doby se nezapočítává doba připadající na dny, které nejsou dny pracovními.

(3) Z jednání schůze vlády je pořizován písemný záznam. V tomto záznamu se uvede zejména název projednaného bodu programu schůze vlády, stručný průběh rozpravy, závěry jednání, včetně výsledku hlasování, a pokud vláda dospěje k závěru, že k předloženému materiálu nepřijme usnesení, uvede se tato skutečnost spolu se závěry do písemného záznamu. Při ověřování správnosti formulace jednotlivých bodů záznamu z jednání schůze vlády se postupuje stejným způsobem jako v odstavci 1 tohoto článku.

(4) Záznam z jednání schůze vlády a usnesení vlády, opatřené podpisem zapisovatele vlády, podepisuje předsedající (předseda vlády nebo jím pověřený místopředseda vlády nebo jiný člen vlády) nebo jím pověřený místopředseda vlády. Záznam z jednání schůze vlády a usnesení vlády obdrží členové vlády nejpozději před následující schůzí vlády s výjimkou těch, u kterých se nepodařilo odstranit rozpor podle odstavce 1 tohoto článku. Záznam z jednání schůze vlády a usnesení vlády jsou rozesílány podle rozdělovníku stanoveného vedoucím Úřadu vlády.

(5) Pro členy vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy a jiné orgány (například soudy) jsou v odůvodněných případech vyhotovovány úředně ověřené kopie usnesení vlády, případně záznamů z jednání schůze vlády. Úřední ověření provádí zapisovatel vlády otiskem ověřovací doložky s uvedením data ověření a s jeho podpisem.

(6) O jednání schůze vlády je zpravidla vydáváno mluvčím vlády komuniké.

(7) Z jednání schůze vlády se pořizuje zvukový záznam. Pravidla jeho pořizování, manipulace s ním, jeho archivace a pořizování písemných opisů z něj jsou stanoveny v Zásadách pro pořizování zvukového záznamu z jednání schůze vlády a jeho využívání, které jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto jednacího řádu.
Čl. X
Závěrečná ustanovení

(1) Pro přípravu, projednávání a předkládání materiálů legislativní povahy pro jednání schůze vlády platí Legislativní pravidla vlády. Ustanovení tohoto jednacího řádu se pro tyto materiály použijí přiměřeně, přichází-li jejich použití s ohledem na povahu věci v úvahu.

(2) Pro přípravu, projednávání a předkládání materiálů s návrhy na sjednávání nebo vypovězení mezinárodních smluv pro jednání schůze vlády platí Směrnice vlády České republiky pro sjednávání, vnitrostátní projednávání a vypovídání mezinárodních smluv. Ustanovení tohoto jednacího řádu se pro tyto materiály použijí přiměřeně.

(3) Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 23. září 1998.

P ř í l o h a č. 1 Jednacího řádu vlády


Vzor uspořádání obálky materiálu pro jednání schůze vlády
neobsahujícího utajované skutečnosti


Ministerstvo (Předseda vlády, Místopředseda vlády)
Č. j.: ....../.... předkladatele


V Praze dne ................
Výtisk č. .....................

PRO SCHŮZI VLÁDY


Věc: ............................................................................................................................
název materiálu


..................................... Obsah:
..................................... I. Návrh usnesení
Důvod předložení II. Předkládací zpráva
materiálu III. (Název vlastního písemného
..................................... podkladu ve věci)
..................................... IV. (Výsledky připomínkového
řízení)


Předkládá:
...........................................(jméno)
...........................................(funkce)Vzor uspořádání obálky materiálu pro jednání schůze vlády
obsahujícího utajované skutečnosti


Ministerstvo ...... (Předseda vlády, Místopředseda vlády)
Č. j.: ...../..... předkladatele


V Praze dne .....................................................

STUPEŇ UTAHENÍ
Výtisk č.: ..............
Počet utajovaných příloh materiálu: ..........
Počet neutajovaných příloh materiálu: ......

PRO SCHŮZI VLÁDY


Věc: ................................................................. .............................................................
název materiálu


..................................... Obsah:.....................................
I. Návrh usnesení
Důvod předložení II. Předkládací zpráva
materiálu III. (Název vlastního písemného IV. (Výsledky připomínkového řízení)

P ř í l o h a č. 2 Jednacího řádu vlády


V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y
Vzor

Návrh

Usnesení

vlády České republiky
ze dne........................č........

Název usnesení*)

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í ...........................; - konstatuje

II. s c h v a l u j e...............................................; - souhlasí
- stanoví
- jmenuje
- přijímá

III. z r u š u j e (m ě n í) ............................... ;

IV. u k l á d á ...............................................

1. .......................................................
a) ...............................................,
b) ...............................................,

2. .......................................................;

..........................................................................;

V. d o p o r u č u j e...................................... .

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy,
primátor hlavního města Prahy
______________________
*) Název usnesení vlády, nadpisy příloh usnesení vlády a nadpisy vlastního písemného podkladu ve věci, který je součástí materiálu pro jednání schůze vlády, se musejí týkat téže věci a znít přibližně stejně.Vzor


Označení příloh


N á v r h


Příloha č.
k usnesení vlády
ze dne ... .......... č.....

Nadpis přílohy

P ř í l o h a č. 3 Jednacího řádu vlády


Z Á S A D Y
pro pořizování zvukového záznamu z jednání schůze vlády
a jeho využívání

I.
Úvodní ustanovení


1. Z jednání schůze vlády se pořizuje zvukový záznam.

2. Zvukový záznam se nepořizuje z jednání schůze vlády nebo té jeho části, která byla vládou označena za uzavřenou.
II.
Podmínky pro pořizování zvukového záznamu z jednání schůze vlády
a jeho využívání


1. Zvukový záznam je pořizován na technickém zařízení umístěném v místnosti k tomu vyhrazené.

2. Zvukový záznam je pořizován ve dvou kopiích na magnetofonové kazety označené čísly. Jedna kopie zvukového záznamu je archivována odborem vládní agendy Úřadu vlády. Magnetofonové kazety s druhou kopií, sloužící pouze pro zabezpečení bezchybné nahrávky, nejsou archivovány a jsou použity pro další zvukové záznamy.

3. Všechny magnetofonové kazety jsou uchovávány v odboru vládní agendy Úřadu vlády. Klíč od trezoru se nachází u pracovníka pověřeného pořizováním zvukového záznamu.

4. Zvukové záznamové zařízení obsluhuje pověřený pracovník odboru vládní agendy Úřadu vlády. Při pořizování zvukového záznamu tento pracovník zaznamenává na programu schůze vlády k jednotlivým bodům programu číslo nahrávané magnetofonové kazety a její strany a rovněž průběžně poznamenává podle číselníku na technickém zařízení jednotlivá vystoupení členů vlády a dalších přítomných. Tento písemný záznam se uchovává spolu s magnetofonovými kazetami.

5. Nahrávání zvukového záznamu se účastní mimo pracovníka obsluhujícího technické zařízení též druhý zapisovatel vlády, případně pracovník pověřený sestavováním programů schůze vlády.

6. Doslovné přepisy částí průběhu jednání schůze vlády jsou pořizovány na pokyn předsedy vlády, případně vedoucího Úřadu vlády, na základě požadavků členů vlády.

7. Právo poslechu zvukového záznamu mají členové vlády a vedoucí Úřadu vlády. Jiné osoby, které jsou pracovníky příslušných resortů, mohou být k poslechu zvukového záznamu pověřeny členem vlády. Pověřující člen vlády určí těmto osobám, která část zvukového záznamu má být jimi vyslechnuta. Poslech zvukového záznamu a evidenci pověřených osob zajišťuje pracovník odboru vládní agendy určený vedoucím Úřadu vlády.

8. Poskytování originálů ani kopií magnetofonových kazet se zvukovým záznamem se nepovoluje.

9. Archivování a zveřejňování zvukových záznamů se provádí podle platných právních předpisů (zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.).

P ř í l o h a č. 4 Jednacího řádu vlády


D o d a t e k
k Jednacímu řádu vlády, platný v době krizové situace


Tento dodatek vstupuje v platnost při hrozbě vzniku krizové situace a po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, kdy je potřebné brát ohled na limitovaný čas, který je pro jednání vlády a její rozhodování k dispozici. To je zvláště důležité v počátečních fázích krizové situace, kdy je potřebné přijmout opatření pro rychlý a efektivní přechod na činnost v době krizové situace. V tomto případě se použije ustanovení Jednacího řádu vlády přiměřeně s tím, že:

1. V případech živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost, může vláda vyhlásit nouzový stav pro omezené nebo pro celé území státu na určitou dobu, nejdéle na dobu 30ti dnů. Je-li nebezpečí z prodlení, může vyhlásit nouzový stav předseda vlády. Jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší. Současně s vyhlášením nouzového stavu se vymezí, která práva a v jakém rozsahu se omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Rozhodnutí o nouzovém stavu se zveřejní v hromadných sdělovacích prostředcích a vyhlašuje se stejně jako zákon. Účinnost nabývá okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.

2. Bezpečnostní rada státu (dále jen „Rada") se podílí na zajišťování bezpečnosti v rozsahu pověření vládou (usnesení vlády z 10. června 1998 č. 391, o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších usnesení).

3. U materiálu, který je předkládán vládě a který obsahuje rozhodnutí Rady, nahrazuje připomínkové řízení předchozí projednání v Radě.

4. Rozhodnutí Rady je přílohou návrhu usnesení vlády. Předkládací zpráva obsahuje informaci o výsledcích projednávání návrhu na zasedání Rady.

5. Svolání schůze vlády se uskuteční podle potřeby tak, že předseda vlády určí členům vlády nezbytné údaje k obsahu, času a místu konání schůze vlády.

6. V případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, se mohou lhůty pro přípravu materiálu pro jednání schůze vlády a jejich předkládání vládě z rozhodnutí předsedy vlády zkrátit a správnost formulace usnesení vlády se uzavře přímo na jednání vlády.

7. Materiál pro jednání schůze vlády, který má legislativní povahu, se předkládá se stanoviskem předsedy Legislativní rady vlády.