Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-07-15

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. července 2002 č. 737 + P

k návrhu změn Jednacího řádu vlády

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. m ě n í usnesení vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, o Jednacím řádu vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesení vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesení vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 53 a usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1161, tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit řádné plnění úkolů vyplývajících z bodu I tohoto usnesení;

III. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky postupovat obdobně podle bodu I tohoto usnesení.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů
státní správy
Změny Jednacího řádu vlády


Čl. I

Jednací řád vlády, schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610 a změněný usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 53 a usnesením vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1161 se mění takto:

1. V čl. I odst. 3 se slova „, popřípadě právnické a fyzické osoby, stanoví-li tak zákon“ nahrazují slovy „a další subjekty, pokud tak stanoví zvláštní zákon“.

2. V čl. II odst. 1 větě třetí se slova „příslušný místopředseda vlády“ nahrazují slovy „předseda vlády a jde-li o materiál, který má legislativní povahu, místopředseda vlády pro legislativu“.

3. V čl. II se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

4. V čl. II odst. 3 větě druhé se číslo „45“ nahrazuje číslem „50“ a na konci odstavce 3 se doplňuje věta „Návrh usnesení vlády a přílohy usnesení vlády se předkládají též v elektronické podobě.“.

5. V čl. IV odst. 2 větě první se slovo „jím“ nahrazuje slovy „1. místopředseda vlády nebo jiný předsedou vlády“.

6. V čl. V odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Vláda jedná podle programu schůze vlády, stanoveného předsedou vlády.“.

7. V čl. VI odst. 1 větě první se slova „a místopředsedů vlády“ nahrazují slovy „místopředsedů vlády a ministra financí“.

8. Text čl. VII se zrušuje.

9. V čl. IX odst. 1 větě druhé se slova „a příslušnému místopředsedovi vlády“ zrušují.

Čl. II

Tato změna Jednacího řádu vlády nabývá účinnosti dnem 15. července 2002.