Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. dubna 2002 č. 395 + P

o Koncepci umísťování, vzdělávání a výchovy dětí
s jazykovou bariérou, včetně nezletilých žadatelů o azyl
bez doprovodu, v zařízeních ústavní výchovy


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e Koncepci umísťování, vzdělávání a výchovy dětí s jazykovou bariérou, včetně nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu, v zařízeních ústavní výchovy, obsaženou v části III materiálu č. j. 403/02;

II. u k l á d á 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a ministrům školství, mládeže a tělovýchovy a vnitra, realizovat úkoly uvedené v příloze tohoto usnesení.


Provedou:

1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministři vnitra,
školství, mládeže a tělovýchovy
Ú k o l y

vyplývající z Koncepce umísťování, vzdělávání a výchovy dětí
s jazykovou bariérou, včetně nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu,
v zařízeních ústavní výchovy
I. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1. Zřídit a začít od 1. července 2003 provozovat zařízení pro děti - cizince, které bude součástí systému zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, včetně rozpracování vládou přijaté koncepce na konkrétní zařízení a podmínky v něm a v jeho okolí.

2. Zřídit do 31. prosince 2003 (podle počtu dětí) zařízení pro děti - cizince v Praze, které by mělo kompetence ke koordinaci a metodickému vedení celého postupně vznikajícího systému zařízení zřizovaných pro tento účel na území celé České republiky.

3. Průběžně od září 2002 odborně připravovat pracovníky pro práci s dětmi - cizinci.

4. Spolupracovat s nevládními neziskovými organizacemi na realizaci koncepce ústavní péče o děti - cizince v rámci podpůrných aktivit (scelování rodin, mapování situace ve státech původu, následná péče po ukončení pobytu v zařízení, vzdělávání personálu, apod.)

5. Předložit do 30. června 2003 vládě informaci o plnění usnesení vlády týkajících se Koncepce umísťování, vzdělávání a výchovy dětí s jazykovou bariérou, včetně nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu, v zařízeních ústavní výchovy a na základě vyhodnocení praktických zkušeností tuto koncepci aktualizovat.

6. Zpracovat do 31. prosince 2002 analýzu stávající praxe umísťování dětí - cizinců, kterým byla soudem uložena ústavní výchova či ochranná výchova, a navrhnout další potřebná opatření.

7. Zpracovat ve spolupráci s Ministerstvem vnitra analýzu právní úpravy pobytového režimu zletilých nezaopatřených dětí - cizinců, kteří zůstávají v zařízeních náhradní výchovné péče po dosažení zletilosti a navrhnout do 31. prosince 2003 další potřebná opatření.


II. Ministerstvo práce a sociálních věcí

1. Zpracovat a předložit do 31. prosince 2002 vládě návrh systému návazné péče o děti - cizince, jimž bude z důvodu zletilosti či rozhodnutím soudu ukončen pobyt ve speciálním školském zařízení.

2. Rozpracovat do 30. června 2002 pravidla sociální diagnostiky, vyplývajících z této koncepce k určení dětí - cizinců, pro něž je indikací umístění ve výchovném zařízení na základě rozhodnutí soudu.

3. Vypracovat do 30. června 2002 systém spolupráce orgánů sociálně právní ochrany dětí ve věcech dětí - cizinců s odpovídajícími speciálními školskými zařízeními.

4. Vypracovat do 31. prosince 2002 systém návazné péče pro děti - cizince, jimž bude v rámci zletilosti či rozhodnutím soudu ukončen pobyt ve speciálním školském zařízení.


III. Ministerstvo vnitra

1. Při realizaci Koncepce umísťování, vzdělávání a výchovy dětí s jazykovou bariérou, včetně nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu, v zařízeních pro výkon ústavní výchovy průběžně spolupracovat s resortem školství, mládeže a tělovýchovy, především při umísťování dětí - cizinců do zařízení.

2. Zpracovat do 31. prosince 2002 analýzu účinnosti stávajících opatření k zabránění obchodování s dětmi, se zřetelem na nezletilé žadatele o azyl bez doprovodu a děti - cizince používané k páchání trestné činnosti či jiným způsobem zneužívané.

3. Společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí vypracovat a vládě do 31. prosince 2002 předložit pro informaci právní rozbor a návrh postupu pro zajištění trvalého pobytu na území České republiky pro děti - cizince, po ukončení pobytu ve speciálních školských zařízeních nebo dosažení zletilosti jako předpokladu trvalé a úspěšné integrace těchto mladých lidí do české společnosti.