Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-02-20

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. února 2002 č. 175

k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Rozbor poradních a pracovních orgánů vlády obsažený v části III předloženého materiálu (dále jen "Rozbor 2001");

II. u k l á d á

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy při případném zřizování nových poradních a pracovních orgánů vlády (dále jen "PPOV") tvořit statuty a jednací řády na základě vzorových (standardizovaných) dokumentů vypracovaných v roce 2001 a uveřejněných na www stránce Úřadu vlády,

2. předsedům poradních a pracovních orgánů vlády předkládat pravidelně výroční zprávy příslušných PPOV vládě do 31. května následujícího roku - počínaje rokem 2003 tak, že povinná část bude zpracována podle závazné osnovy,

3. ministru a vedoucímu Úřadu vlády zpracovat a po zapracování připomínek členů vlády zveřejnit na www stránce Úřadu vlády do 31. května 2002 závaznou osnovu povinné části výroční zprávy uvedené v bodě II/2 tohoto usnesení;

III. z r u š u j e Komisi vlády České republiky pro otázky vztahu státu a církví.


Provedou:
členové vlády,
předsedové poradních a
pracovních orgánů vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů
státní správy