Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-08-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. srpna 2001 č. 813

k Návrhu vyhodnocení činnosti systému
Bezpečnostní rady státu a návrhu úprav k jeho zkvalitnění


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s Návrhem vyhodnocení činnosti systému Bezpečnostní rady státu a návrhem úprav k jeho zkvalitnění uvedeným v části III předloženého materiálu;

II. s c h v a l u j e

1. Statut Bezpečnostní rady státu uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. Statut Výboru pro obranné plánování uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení,

3. Statut Výboru pro civilní nouzové plánování uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení,

4. Statut Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky uvedený v příloze č. 4 tohoto usnesení,

5. Statut Výboru pro zpravodajskou činnost uvedený v příloze č. 5 tohoto usnesení,

6. Statut Ústředního krizového štábu uvedený v příloze č. 6 tohoto usnesení;

III. z r u š u j e

1. bod III/1 usnesení vlády z 10. června 1998 č. 391, o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti České republiky, ve znění usnesení vlády z 11. ledna 1999 č. 32, usnesení vlády z 3. dubna 2000 č. 332, usnesení vlády z 3. května 2000 č. 423 a usnesení vlády z 10. ledna 2001 č. 53,

2. bod III/2 usnesení vlády z 10. června 1998 č. 391, o Bezpečnostní radě státu a o plánovaní opatření k zajištění bezpečnosti České republiky, ve znění usnesení vlády z 3. května 2000 č. 423,

3. bod III/3 usnesení vlády z 10. června 1998 č. 391, o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti České republiky, ve znění usnesení vlády z 11. ledna 1999 č. 32, usnesení vlády z 22. prosince 1999 č. 1359 a usnesení vlády z 3. května 2000 č. 423,

4. bod II usnesení vlády z 11. ledna 1999 č. 32, o zřízení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky, ve znění usnesení vlády z 3. května 2000 č. 423,

5. bod III usnesení vlády z 3. května 2000 č. 423, k Návrhu vyhodnocení dosavadního působení systému Bezpečnostní rady státu a návrhu úprav k jeho zkvalitnění,

6. bod II usnesení vlády z 11. ledna 1999 č. 33, o zřízení Meziresortního krizového štábu, ve znění usnesení vlády z 22. prosince 1999 č. 1359 a usnesení vlády z 10. ledna 2001 č. 53,

7. usnesení vlády z 26. února 2001 č. 204, ke změně Jednacího řádu Ústředního krizového štábu.

Statut
Bezpečnostní rady státu

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Bezpečnostní rada státu (dále jen “Rada”) je stálým pracovním orgánem vlády České republiky v oblasti bezpečnostní problematiky.

(2) Rada byla zřízena článkem 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

(3) Základním úkolem Rady je podílet se na tvorbě spolehlivého bezpečnostního systému státu, zabezpečovat koordinaci a kontrolu opatření k zajištění bezpečnosti České republiky a mezinárodních závazků
.
Článek 2
Působnost Rady

(1) Rada koordinuje a vyhodnocuje problematiku bezpečnosti České republiky a připravuje vládě návrhy opatření k jejímu zajišťování.

(2) Rada zejména
Článek 3
Složení Rady

(1) Rada má 9 členů.

(2) Předsedou Rady je předseda vlády.

(3) Místopředsedou Rady je místopředseda vlády pro zahraniční a bezpečnostní politiku a ministr zahraničních věcí.

(4) Dalšími členy Rady jsou
(5) Schůze Rady se dále účastní guvernér České národní banky a předseda Správy státních hmotných rezerv.

(6) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí Rady.

(7) Funkční období členů Rady je shodné s funkčním obdobím vlády.
Článek 4
Předseda Rady
Článek 5
Členové Rady
Článek 6
Pracovní orgány Rady

(1) V rámci Rady působí
(2) Statuty výborů Rady a Ústředního krizového štábu jsou schvalovány vládou.
Článek 7
Odborné pracovní skupiny

(1) Rada může podle potřeby, zpravidla na návrh členů Rady, zřizovat a rušit odborné pracovní skupiny, v jejichž čele stojí zpravidla člen Rady.

(2) Odborné pracovní skupiny se zabývají dílčími otázkami v oblasti působnosti Rady, zejména připravují podklady pro zasedání Rady. Nemají vlastní statut ani jednací řád.
Článek 8
Externí spolupráce a ukládání úkolů

(1) Prezident republiky má právo vyžadovat od Rady a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

(2) Rada může na svou schůzi podle potřeby přizvat předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu Senátu Parlamentu České republiky, ministry a vedoucí jiných správních úřadů, kteří nejsou členy Rady a představitele orgánů územní samosprávy, případně další odborníky.

(3) Rada v oblasti zajištění bezpečnosti České republiky může žádat informace a analýzy od všech ministrů a vedoucích jiných správních úřadů a ukládat jim úkoly spojené se zajišťováním bezpečnosti České republiky.
Článek 9
Sekretariát Rady

(1) Činnost Rady zabezpečuje sekretariát Rady. Funkci sekretariátu Rady vykonává odbor obrany a bezpečnosti Úřadu vlády České republiky.

(2) Sekretariát Rady zejména
(3) Za plnění úkolů sekretariátu Rady odpovídá a jeho činnost řídí ředitel sekretariátu, kterým je ředitel odboru obrany a bezpečnosti Úřadu vlády České republiky.
Článek 10
Jednací řády
Článek 11
Závěrečná ustanovení

(1) Změny a doplnění Statutu Bezpečnostní rady státu schvaluje vláda.

(2) Tento Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje jeho úplné znění.

(3) Tento Statut nabývá účinnosti dnem 22. srpna 2001.


Statut
Výboru pro obranné plánování

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Výbor pro obranné plánování (dále jen “Výbor”) je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci plánování opatření k zajištění obrany České republiky.

(2) Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 10. června 1998 č. 391.
Článek 2
Činnost Výboru

(1) Výbor koordinuje činnosti při plánování opatření k zajištění obrany České republiky (dále jen “obrana státu”).

(2) Výbor zejména
Článek 3
Složení Výboru

(1) Výbor má 12 členů.

(2) Předsedou Výboru je ministr obrany. Výkonným místopředsedou je náměstek ministra obrany.

(3) Dalšími členy Výboru jsou:
(4) Výkonného místopředsedu Výboru jmenuje a odvolává ministr obrany České republiky. Členy Výboru jmenují a odvolávají věcně příslušní ministři, předseda Správy státních hmotných rezerv a guvernér České národní banky.

(5) Členové Výboru se účastní všech schůzí, pouze ve výjimečných případech mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu. Ten má v takovém případě stejná práva a povinnosti jako řádný člen Výboru.
Článek 4
Sekretariát Výboru

(1) Funkci sekretariátu Výboru, který zajišťuje činnost Výboru, plní pověřená složka Ministerstva obrany.

(2) Vedoucího sekretariátu jmenuje a odvolává ministr obrany.
Článek 5
Externí spolupráce

(1) Výbor může na své schůze podle potřeby přizvat představitele ministerstev a jiných správních úřadů, kteří nejsou členy Výboru, případně další odborníky. O přizvání těchto osob rozhoduje předseda Výboru.

(2) Schůzí Výboru se pravidelně zúčastňuje ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu.
Článek 6
Podvýbory a odborné pracovní skupiny

(1) K projednání věcné problematiky může Výbor zřídit ze svých členů, zástupců věcně příslušných ministerstev a jiných správních úřadů a přizvaných odborníků podvýbory a odborné pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.

(2) Vedoucí podvýborů a odborných pracovních skupin řídí jejich schůze a předkládají podvýborem nebo odbornou pracovní skupinou zpracované materiály k posouzení na schůzi Výboru.
Článek 7
Jednací řád a organizační řády

(1) Jednací řád Výboru, jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu.

(2) Vnitřní strukturu a organizaci práce Výboru stanoví Organizační řád Výboru, který schvaluje Výbor.

(3) Schůze podvýborů a odborných pracovních skupin se řídí jednacími řády těchto orgánů.
Článek 8
Závěrečná ustanovení

(1) Změny a doplnění Statutu Výboru pro obranné plánování schvaluje vláda.

(2) Tento Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje jeho úplné znění.

(3) Tento Statut nabývá účinnosti dnem 22. srpna 2001.Statut
Výboru pro civilní nouzové plánování

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Výbor pro civilní nouzové plánování (dále jen "Výbor") je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci a plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu, obyvatelstva a ekonomiky a koordinaci požadavků na civilní zdroje, nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky.

(2) Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 10. června 1998 č. 391.
Článek 2
Působnost Výboru

(1) Výbor koordinuje problematiku plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu, ochrany obyvatelstva, ochrany ekonomiky, včetně zabezpečování opatření pro případ radiační havárie (zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření - atomový zákon - a o změně a doplnšní některých zákonů) a sladění požadavků na civilní zdroje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky.

(2) Výbor zejména
Článek 3
Složení Výboru

(1) Výbor má 17 členů.

(2) Předsedou Výboru je ministr vnitra. Výkonným místopředsedou Výboru je náměstek ministra vnitra v jehož působnosti je oblast civilního nouzového plánování.

(3) Dalšími členy Výboru jsou:
(4) Členové Výboru se účastní všech schůzí, pouze ve výjimečných případech mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu nejméně na úrovni ředitele odboru. Ten má v takovém případě stejná práva a povinnosti jako řádný člen
.
Článek 4
Schůze Výboru

(1) Schůze Výboru jsou neveřejné a řídí se Jednacím řádem Výboru.

(2) Schůzi svolává předseda Výboru a v jeho nepřítomnosti výkonný místopředseda Výboru nebo pověřený člen Výboru.Výbor se schází
Článek 5
Pracovní orgány Výboru

(1) K projednávání věcné problematiky může Výbor zřídit ze svých členů, zástupců věcně příslušných ministerstev a jiných správních úřadů a přizvaných odborníků podvýbory a odborné pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.

(2) Vedoucí podvýborů a odborných pracovních skupin řídí jejich schůze a předkládají podvýborem nebo odbornou pracovní skupinou zpracované materiály k posouzení na schůzi Výboru.
Článek 6
Sekretariát Výboru

(1) Funkci sekretariátu Výboru, který zajišťuje činnost Výboru, plní pověřený útvar Ministerstva vnitra.

(2) Vedoucího sekretariátu Výboru jmenuje a odvolává ministr vnitra.
Článek 7
Externí spolupráce

(1) Výbor může na své schůze podle potřeby přizvat představitele ministerstev a jiných správních úřadů, kteří nejsou členy Výboru, případně další odborníky. O přizvání těchto osob rozhoduje předseda Výboru na základě návrhu členů Výboru.

(2) Schůzí Výboru se pravidelně zúčastňuje ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu, zástupce Bezpečnostní informační služby a Vojenského zpravodajství.
Článek 8
Jednací řád a organizační řád

(1) Jednací řád Výboru a jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu.

(2) Vnitřní strukturu a organizaci práce Výboru stanoví Organizační řád Výboru, který schvaluje Výbor.

(3) Schůze podvýborů a odborných pracovních skupin se řídí jednacími řády těchto orgánů.
Článek 9
Závěrečná ustanovení

(1) Změny a doplnění Statutu Výboru pro civilní nouzové plánování schvaluje vláda.

(2) Tento Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje jeho úplné znění.

(3) Tento Statut nabývá účinnosti dnem 22. srpna 2001.

Statut
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (dále jen “Výbor”) je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro vnitrostátní koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky České republiky.

(2) Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 11. ledna 1999 č. 32.
Článek 2
Činnost Výboru

(1) Výbor zabezpečuje vnitrostátní koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky s důrazem na mezinárodní postavení České republiky a na vztahy s mezinárodními bezpečnostními organizacemi.

(2) Výbor v oblasti zahraniční bezpečnostní politiky zejména
Článek 3
Složení Výboru

(1) Výbor má 14 členů.

(2) Předsedou je místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí. Výkonným místopředsedou je politický ředitel ministerstva zahraničních věcí.

(3) Dalšími členy Výboru jsou
Článek 4
Předseda a členové Výboru

(1) Schůze Výboru svolává předseda Výboru pravidelně v řádném termínu, nejméně však jednou za tři měsíce, a dále dle potřeby. Návrh na svolání mimořádné schůze může předsedovi podat kterýkoliv člen Výboru, předseda Výboru je pak povinen svolat Výbor nejpozději do 15 dnů.

(2) Členové Výboru se účastní všech schůzí, pouze ve výjimečných případech mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu. Pověřený pracovník musí být vybaven stejnými pravomocemi jako člen Výboru, kterého zastupuje.
Článek 5
Sekretariát Výboru

(1) Funkci sekretariátu Výboru, který zajišťuje činnost Výboru, vykonává odbor bezpečnostní politiky ministerstva zahraničních věcí.

(2) Vedoucího sekretariátu Výboru jmenuje a odvolává místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí.
Článek 6
Externí spolupráce

(1) Výbor může na schůzi podle potřeby přizvat představitele ministerstev a jiných správních úřadů, kteří nejsou členy Výboru, případně další odborníky. O přizvání těchto osob rozhoduje předseda Výboru na základě návrhů členů Výboru.

(2) Schůzí Výboru se pravidelně zúčastňuje ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu.
Článek 7
Podvýbory a odborné pracovní skupiny

(1) K projednávání věcné problematiky může Výbor zřídit ze svých členů, zástupců ministerstev a jiných správních úřadů a přizvaných odborníků podvýbory a odborné pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.

(2) Vedoucí podvýborů a odborných pracovních skupin řídí jejich schůze a předkládají podvýborem nebo odbornou pracovní skupinou zpracované materiály k posouzení na schůzi Výboru.
Článek 8
Jednací řád a organizační řády

(1) Jednací řádu Výboru, jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu.

(2) Vnitřní strukturu a organizaci práce Výboru stanoví Organizační řád Výboru, který schvaluje Výbor.

(3) Schůze podvýborů a odborných pracovních skupin se řídí jednacími řády těchto orgánů.
Článek 9
Závěrečná ustanovení

(1) Změny a doplnění Statutu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky schvaluje vláda.

(2) Tento Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje jeho úplné znění.

(3) Tento Statut nabývá účinnosti dnem 22. srpna 2001.

Statut
Výboru pro zpravodajskou činnost

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Výbor pro zpravodajskou činnost (dále jen “Výbor”) je stálým orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci činnosti zpravodajských služeb České republiky a plánování opatření k zajištění zpravodajské činnosti a spolupráci státních orgánů, které získávají, shromažďují a vyhodnocují informace nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky. Výbor samostatně nevyvíjí zpravodajskou činnost.

(2) Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 3. května 2000 č. 423.
Článek 2
Činnost Výboru

(1) Výbor zabezpečuje koordinaci činnosti zpravodajských služeb České republiky a plánování opatření k zajištění zpravodajské činnosti a spolupráci státních orgánů, které získávají, shromažďují a vyhodnocují informace nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky.

(2) Výbor zejména
Článek 3
Složení Výboru

(1) Výbor má 8 členů.

(2) Předsedou je místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí. Místopředsedou je 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí.

(3) Dalšími členy Výboru jsou:
Článek 4
Předseda a členové Výboru

(1) Schůze Výboru svolává předseda Výboru pravidelně v řádném termínu, nejméně však jednou za tři měsíce, a dále dle potřeby. Návrh na svolání Výboru může předsedovi Výboru podat člen Výboru, pak se schůze svolá v nejbližším vhodném termínu.

(2) Členové Výboru se účastní všech schůzí, pouze ve výjimečných případech mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu.
Článek 5
Sekretariát Výboru

(1) Funkci sekretariátu Výboru, který zajišťuje činnost Výboru, plní pověřený útvar Úřadu vlády České republiky, kterým je Samostatné oddělení sekretariátu Výboru pro zpravodajskou činnost Bezpečnostní rady státu.

(2) Vedoucího sekretariátu jmenuje a odvolává na návrh místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ministr a vedoucí Úřadu vlády České republiky.
Článek 6
Externí spolupráce

(1) Výbor může na schůzi podle potřeby přizvat představitele ministerstev a jiných správních úřadů, kteří nejsou členy Výboru, případně další odborníky. O přizvání těchto osob rozhoduje předseda Výboru na základě návrhů členů Výboru.

(2) Schůzí Výboru se pravidelně zúčastňuje ředitel Vojenského obranného zpravodajství, náčelník Vojenské zpravodajské služby a vedoucí sekretariátu Výboru.
Článek 7
Podvýbory a odborné pracovní skupiny

(1) K projednání věcné problematiky může Výbor zřídit ze svých členů, zástupců věcně příslušných ministerstev a jiných správních úřadů a přizvaných odborníků podvýbory a odborné pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.

(2) Vedoucí podvýborů a odborných pracovních skupin řídí jejich schůze a předkládají podvýborem nebo odbornou pracovní skupinou zpracované materiály k posouzení na schůzi Výboru.
Článek 8
Jednací řád a organizační řády

(1) Jednací řád Výboru, jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu.

(2) Vnitřní strukturu Výboru a organizaci práce Výboru stanoví Organizační řád Výboru, který schvaluje Výbor.

(3) Schůze podvýborů a odborných pracovních skupin se řídí jednacími řády těchto orgánů.
Článek 9
Závěrečná ustanovení

(1) Změny a doplnění Statutu Výboru pro zpravodajskou činnost schvaluje vláda.

(2) Tento Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje jeho úplné znění.

(3) Tento Statut nabývá účinnosti dne 22. srpna 2001.
Statut
Ústředního krizového štábu

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Ústřední krizový štáb (dále jen ”Štáb”) je pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací.

(2) Štáb byl zřízen usnesením vlády ze dne 11. ledna 1999 č. 33 ve znění usnesení vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 53 a vládou zařazen do systému orgánů Bezpečnostní rady státu.
Článek 2
Působnost Štábu

(1) Štáb po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (dále jen “krizová situace"), jakož i při hrozbě vzniku krizové situace, při plnění spojeneckých závazků v zahraničí, při účasti ozbrojených sil České republiky v mezinárodních operacích na obnovení a udržení míru, při organizaci humanitární pomoci České republiky většího rozsahu do zahraničí a při zapojení České republiky do záchranných akcí většího rozsahu v zahraničí, kromě vysílání záchranných jednotek, nebo při jiných závažných situacích dotýkajících se bezpečnostních zájmů České republiky připravuje návrhy řešení těchto situací.

(2) Návrhy na řešení situací podle odstavce 1 předkládá Štáb na schůzi Bezpečnostní rady státu nebo v případě nebezpečí z prodlení podle rozhodnutí předsedy vlády a Bezpečnostní rady státu přímo na schůzi vlády.

(3) Štáb zabezpečuje operativní koordinaci, sledování a vyhodnocování stavu realizace opatření přijímaných vládou, ministerstvy a jinými správními úřady (dále jen ”ministerstva") k zamezení vzniku nebo k řešení vzniklé krizové situace, nebo jiné závažné situace, a poskytuje podporu činnosti orgánům krizového řízení územních správních úřadů a orgánům územní samosprávy.

(4) Štáb zejména
Článek 3
Aktivace Štábu

(1) Aktivace Štábu se provádí v případě hrozby vzniku nebo po vzniku krizové situace nebo jiné závažné situace, která se dotýká bezpečnostních zájmů České republiky, při plnění spojeneckých závazků v zahraničí, při účasti ozbrojených sil České republiky v mezinárodních operacích na obnovení a udržení míru, při poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí nebo při zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací v případě havárií a živelních pohrom.

(2) O aktivaci Štábu rozhoduje předseda vlády a Bezpečnostní rady státu, v době jeho nepřítomnosti v České republice nebo z jiných závažných důvodů jím pověřený místopředseda vlády. Návrh na aktivaci Štábu může předsedovi vlády a Bezpečnostní rady státu nebo pověřenému místopředsedovi vlády podat člen vlády. Při potřebě poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí nebo při potřebě zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací v případě havárií a živelních pohrom návrh na aktivaci Štábu podává ministr zahraničních věcí.
Článek 4
Složení Štábu

(1) Štáb má 31 členů.

(2) Předsedou Štábu jmenuje předseda vlády a Bezpečnostní rady státu podle charakteru situace:
(3) Dalšími členy Štábu jsou
(4) Členové Štábu uvedení v odstavci 3, písm. r) až dd) mají pouze poradní hlas.

(5) Na zasedání Štábu je trvale přítomen pověřený zástupce Úřadu vlády - sekretariátu Bezpečnostní rady státu.

(6) Členové Štábu mohou být na zasedání Štábu ve výjimečných případech zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu. Ten má v takovém případě stejná práva a povinnosti jako řádný člen Štábu.
Článek 5
Předseda a místopředseda Štábu

(1) Předseda Štábu
(2) Místopředsedou Štábu je
(3) Místopředseda Štábu
Článek 6
Povinnosti členů Štábu
Článek 7
Externí spolupráce
Článek 8
Odborné pracovní skupiny a Operační středisko

(1) Štáb může k projednání věcné problematiky ustavit ze svých členů, ze zástupců věcně příslušných složek a přizvaných odborníků odborné pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.

(2) Vedoucí odborné pracovní skupiny řídí její jednání a její návrhy předkládá Štábu.

(3) Operační středisko (SITCEN) a odborné pracovní skupiny zabezpečují pro Štáb zejména:
Článek 9
Pracoviště Štábu

(1) Pracoviště Štábu aktivuje
(2) Pracoviště Štábu je napojeno na náhradní zdroj elektřiny, vybaveno nezbytnou výpočetní, komunikační a kancelářskou technikou a zahrnuje:
(3) Organizační přípravu a materiální vybavení pracoviště Štábu zajišťuje sekretariát Štábu. Úlohu sekretariátu plní pověřený útvar ministerstva, jehož ministr je předsedou Štábu.
Článek 10
Stálá dosažitelnost členů Štábu

(1) Časový limit dosažení pohotovosti členů Štábu nebo jejich pověřených zastupujících pracovníků na určeném pracovišti je stanoven do 180 minut od vydání pokynu ke svolání zasedání Štábu předsedou Štábu.

(2) Ministr obrany v prvním pololetí a ministr vnitra ve druhém pololetí kalendářního roku prověřují jednou za dva měsíce stálou dosažitelnost členů Štábu a reálnost plánů svolání.

(3) Prověrky stálé dosažitelnosti jsou realizovány navázáním spojení s členy Štábu pomocí telekomunikačního zařízení a zpětným potvrzením možnosti dostavit se na určené pracoviště Štábu.

(4) Ministr prověřující stálou dosažitelnost členů Štábu je povinen o výsledcích prověrky informovat předsedu vlády a Bezpečnostní rady státu.
Článek 11
Jednací řád
Článek 12
Závěrečná ustanovení

(1) Změny a doplnění Statutu Ústředního krizového štábu schvaluje vláda.

(2) Tento Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje jeho úplné znění.

(3) Tento Statut nabývá účinnosti dnem 22. srpna 2001.