Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-30

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. května 2001 č. 532 + P

k návrhu na zavedení Ceny Jaroslava Jandy za významný příno
v oblasti bezpečnostní politiky České republiky


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. zavedení Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky s účinností od 1. ledna 2002,

2. Statut Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky uvedený v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á předsedovi vlády a předsedovi Bezpečnostní rady státu každoročně 1. předkládat ke schválení Bezpečnostní radě státu návrh na udělení Ceny Jaroslava Jandy, 2. zajistit slavnostní udělení ceny.


Provede:
předseda vlády a
předseda Bezpečnostní rady státu
S t a t u t
Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky
České republiky

Na paměť významného vědeckého pracovníka v oblasti bezpečnostní a vojenské strategie, teorie organizace a řízení, vojáka a politika plukovníka v záloze PhDr. Jaroslava Jandy, zakládá vláda na návrh Bezpečnostní rady státu z iniciativy Klubu BOOSS /Klub Bezpečnosti, obrany a ochrany společnosti a státu/ za podpory Kanceláře prezidenta republiky, ministerstev zahraničních věcí, obrany a vnitra, Generálního štábu Armády České republiky, Vojenské akademie v Brně a Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově
Cenu Jaroslava Jandy (dále jen "Cena")
za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky.
Článek 1

1. Cena se uděluje každoročně za: Cena se uděluje jednotlivcům a kolektivům v těchto kategoriích: 2. Cenu uděluje Bezpečnostní rada státu v říjnu k výročí úmrtí Jaroslava Jandy.

3. Do soutěže mohou být navrhovány: Návrhy k bodu a/ předkládají jednotlivci či instituce nebo autoři děl mohou je přihlásit osobně jako zadání do soutěže.
Návrhy k bodu b/ a c/ předkládají:
· ministři a vedoucí ústředních správních úřadů;
· občanská sdružení.

4. Vyhlášení každého ročníku spolu s jeho podmínkami bude vždy provedeno cestou vybraných sdělovacích prostředků k 31. březnu. 5. Lhůta k předání návrhů končí vždy 15. června.

6. Posouzení návrhů bude ukončeno k 15. září.
Článek 2

1. Podmínky a náležitosti návrhu v oblasti děl:
· mohou být navržena díla českých i cizích státních příslušníků v jazyce českém nebo v jazyce světovém s převážným zaměřením na českou problematiku,
· díla se předkládají v jednom exempláři,
· nepublikované práce jsou předkládány anonymně s udáním jména a adresy v zalepené obálce,
· jednotlivci nebo členové kolektivu ve studentské kategorii musí být studenty studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu nebo absolventy do jednoho roku po řádném ukončení studia v příslušném studijním programu. 2. Náležitosti návrhu na oceňování osobností jsou následující:
1. Pro posuzování návrhů na udělení Cen Bezpečnostní rada státu ustavuje Komisi pro udělování Ceny Jaroslava Jandy (dále jen "Komise").

2. Komise se skládá z předsedy, místopředsedy, tří dalších členů, které jmenuje Bezpečnostní rada státu. Jedním z členů Komise je ředitel odboru obrany a bezpečnosti - vedoucí sekretariátu Bezpečnostní rady státu. Funkci sekretáře Komise (není člen Komise) vykonává pracovník sekretariátu Bezpečnostní rady státu. Členství v Komisi je čestné a nezastupitelné.

3. Komise se schází podle potřeby. Svolává ji a její jednání řídí předseda, popř. místopředseda, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny dvě třetiny jejích členů.

4. Komise projednává pouze ty návrhy, které obsahují náležitosti uvedené v článku 2 tohoto Statutu.

5. Komise posuzuje návrhy a soutěžní práce po jejich předchozím posouzení odbornými lektory a Ústavem strategických studií při Vojenské akademii v Brně, který garantuje odbornou úroveň.

6. Komise se usnáší o návrhu na udělení Ceny nadpoloviční většinou všech členů.

7. Komise má právo navrhnout, aby některá Cena nebyla udělena.

8. Organizační a administrativní práce spojené s činností Komise a vedení přehledu o udělených Cenách zabezpečuje Úřad vlády ČR ve spolupráci s Klubem BOOSS. Z jednání Komise se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda.
Článek 4

1. Bezpečnostní rada státu uděluje v hlavní kategorii nejvýše tři Ceny a ve studentské kategorii jednu Cenu.

2. Některá Cena nemusí být udělena.

3. Cenu vyznamenaným jednotlivcům nebo kolektivům předává předseda vlády a předseda Bezpečnostní rady státu nebo jím pověřený zástupce.

4. Udělení Ceny se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení vyznamenaného jednotlivce nebo kolektivu, důvod udělení Ceny a datum jejího udělení. Diplom je opatřen podpisem předsedy vlády a předsedy Bezpečnostní rady státu.

5. Udělení Ceny se zveřejňuje.

6. Významná díla ve vymezené oblasti mohou být doporučena k vydání. Tato díla jsou označena větou, že byla oceněna Cenou Jaroslava Jandy.

7. Cena se neuděluje in memoriam.
Článek 5

Tento statut nabývá účinnosti dnem 30. května 2001.