Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-01-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. ledna 2001 č. 53 + 2P

o změně Jednacího řádu vlády, Jednacího řádu Bezpečnostní rady státu a
Jednacího řádu Meziresortního krizového štábu


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

m ě n í

1. usnesení vlády z 16. září 1998 č. 610, o Jednacím řádu vlády, ve znění usnesení vlády z 22. května 2000 č. 506 a usnesení vlády z 13. září 2000 č. 913, tak, že se v příloze uvedeného usnesení - Jednací řád vlády

a) v čl. II Příprava materiálů pro jednání schůze vlády a jejich předkládání vládě, odst. 3 slova "nebo guvernér České národní banky" nahrazují slovy "guvernér České národní banky nebo předseda Komise pro cenné papíry",

b) v čl. II Příprava materiálů pro jednání schůze vlády a jejich předkládání vládě, odst. 1 vkládá za první větu, věta: "Materiál pro jednání schůze vlády, který se týká ochrany lidských práv a základních svobod a práv národnostních menšin, se předloží ke stanovisku také zmocněnci vlády pro lidská práva.",

c) doplňuje Příloha č. 4 Jednacího řádu vlády, jejíž text je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. usnesení vlády z 10. června 1998 č. 391, o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti České republiky, ve znění usnesení vlády z 11. ledna 1999 č. 32, usnesení vlády z 22. prosince 1999 č. 1359, usnesení vlády z 3. dubna 2000 č. 332 a usnesení vlády z 3. května 2000 č. 423, tak, že se v příloze č. 1 uvedeného usnesení - Jednací řád Bezpečnostní rady státu, článku 2 - Působnost Rady - v odst. 2 písm. b) a g) nahrazují slova "Meziresortním krizovým štábem" slovy "Ústředním krizovým štábem",

3. usnesení vlády z 11. ledna 1999 č. 33, o zřízení Meziresortního krizového štábu, ve znění usnesení vlády z 22. prosince 1999 č. 1359, tak, že se příloha uvedeného usnesení - Jednací řád Meziresortního krizového štábu - mění tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení.

Z m ě n a

Jednacího řádu vlády, schváleného usnesením vlády z 16. září 1998 č. 610,
o Jednacím řádu vlády, ve znění usnesení vlády z 22. května 2000 č. 506 a
usnesení vlády z 13. září 2000 č. 913D o d a t e k

k Jednacímu řádu vlády, platný v době krizové situace


Tento dodatek vstupuje v platnost při hrozbě vzniku krizové situace a po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, kdy je potřebné brát ohled na limitovaný čas, který je pro jednání vlády a její rozhodování k dispozici. To je zvláště důležité v počátečních fázích krizové situace, kdy je potřebné přijmout opatření pro rychlý a efektivní přechod na činnost v době krizové situace. V tomto případě se použije ustanovení Jednacího řádu vlády přiměřeně s tím, že:

1. V případech živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost, může vláda vyhlásit nouzový stav pro omezené nebo pro celé území státu na určitou dobu, nejdéle na dobu 30ti dnů. Je-li nebezpečí z prodlení, může vyhlásit nouzový stav předseda vlády. Jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší. Současně s vyhlášením nouzového stavu se vymezí, která práva a v jakém rozsahu se omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Rozhodnutí o nouzovém stavu se zveřejní v hromadných sdělovacích prostředcích a vyhlašuje se stejně jako zákon. Účinnost nabývá okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.

2. Bezpečnostní rada státu (dále jen „Rada") se podílí na zajišťování bezpečnosti v rozsahu pověření vládou (usnesení vlády z 10. června 1998 č. 391, o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších usnesení).

3. U materiálu, který je předkládán vládě a který obsahuje rozhodnutí Rady, nahrazuje připomínkové řízení předchozí projednání v Radě.

4. Rozhodnutí Rady je přílohou návrhu usnesení vlády. Předkládací zpráva obsahuje informaci o výsledcích projednávání návrhu na zasedání Rady.

5. Svolání schůze vlády se uskuteční podle potřeby tak, že předseda vlády určí členům vlády nezbytné údaje k obsahu, času a místu konání schůze vlády.

6. V případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, se mohou lhůty pro přípravu materiálu pro jednání schůze vlády a jejich předkládání vládě z rozhodnutí předsedy vlády zkrátit a správnost formulace usnesení vlády se uzavře přímo na jednání vlády.

7. Materiál pro jednání schůze vlády, který má legislativní povahu, se předkládá se stanoviskem předsedy Legislativní rady vlády.Z m ě n a

Jednacího řádu Meziresortního krizového štábu,
schváleného usnesením vlády z 11. ledna 1999 č. 33,
o zřízení Meziresortního krizového štábu,
ve znění usnesení vlády z 22. prosince 1999 č. 1359


1. V názvu přílohy uvedeného usnesení se slova "Jednací řád Meziresortního krizového štábu" nahrazují slovy "Jednací řád Ústředního krizového štábu".

2. V článku 1 - Úvodní ustanovení - se slova "Meziresortní krizový štáb" nahrazují slovy "Ústřední krizový štáb".

3. V článku 3 - Aktivace Štábu - se odst. 2 nahrazuje textem: "O aktivaci Štábu rozhoduje předseda vlády, v době jeho nepřítomnosti v České republice nebo z jiných závažných důvodů jím pověřený místopředseda vlády. Návrh na aktivaci Štábu může předsedovi vlády nebo pověřenému místopředsedovi vlády podat člen vlády. Při potřebě poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí nebo při potřebě zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací v případě havárií a živelních pohrom návrh na aktivaci Štábu podává ministr zahraničních věcí.".

4. V článku 5 - Zasedání Štábu - odst. 1, se věta druhá nahrazuje textem: "Předseda Štábu může podle obsahu projednávané problematiky a po dohodě s předsedou vlády a Bezpečnostní rady státu nebo se stálými členy Štábu upřesnit, kteří členové Štábu se nemusí zasedání zúčastnit.".