Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-12-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 + P

k návrhu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
a o změně usnesení vlády z 2. prosince 1992 č. 670,
změně usnesení vlády z 8. září 1993 č. 494,
a změně usnesení vlády ze 17. března 1999 č. 226


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. z r u š u j e bod č. I usnesení vlády

1. ze dne 2. prosince 1992 č. 670, o jmenování předsednictva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a vydání jeho nového statutu,

2. ze dne 8. září 1993 č. 494, o úpravě předsednictva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a jeho statutu,

3. ze dne 17. března 1999 č. 226, o změně složení předsednictva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a změně jeho statutu;

II. s c h v a l u j e Statut Vládního výboru pro zdravotně postižené občany uvedený v příloze tohoto usnesení;

III. m ě n í usnesení vlády České republiky ze dne 2. prosince 1992 č. 670, o jmenování předsednictva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a vydání jeho nového statutu tak, že se v bodě IV tohoto usnesení vkládají mezi slova "ruší usnesení" slova "body II a III".

S t a t u t
Vládního výboru pro zdravotně postižené občany


Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (dále jen "Výbor") je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory zdravotně postižených občanů.
(2) Výbor byl zřízen usnesením vlády České republiky č. 151 ze dne 8. 5. 1991 ve znění pozdějších změn a doplňků.

Článek 2
Působnost

(1) Výbor ve své činnosti usiluje o vytvoření rovnoprávných příležitostí pro zdravotně postižené občany ve všech oblastech života společnosti.
(2) Výbor zejména: (3) Výbor spolupracuje s ústředními orgány státní správy a občanskými sdruženími zdravotně postižených.
Článek 3
Složení Výboru

(1) Výbor sestává z předsedy, výkonného místopředsedy, čtyř místopředsedů a dalších členů.
(2) Předseda, výkonný místopředseda a čtyři místopředsedové tvoří předsednictvo Výboru.
(3) Předsedou Výboru je předseda vlády; výkonným místopředsedou je ministr vlády jmenovaný předsedou; místopředsedy jsou ministr práce a sociálních věcí, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr zdravotnictví. Místopředsedou je předseda NRZP ČR.
(4) Členy Výboru jsou: (5) Funkční období končí: (6) Členství ve Výboru je nezastupitelné.

Článek 4
Předseda Výboru

(1) Předseda Výboru odpovídá za činnost Výboru vládě.
(2) Předseda Výboru svolává a řídí zasedání Výboru. Zasedání Výboru se konají podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
(3) Předseda Výboru dále zejména: (4) Po dobu nepřítomnosti předsedy Výboru nebo z jeho pověření zastupuje předsedu v plném rozsahu výkonný místopředseda Výboru.

Článek 5
Výkonný místopředseda Výboru

(1) Výkonný místopředseda Výboru odpovídá za činnost Výboru předsedovi Výboru.
(2) Výkonný místopředseda Výboru zejména (3) V případě nepřítomnosti předsedy i výkonného místopředsedy Výboru řídí zasedání Výboru některý z místopředsedů.

Článek 6
Členové Výboru

(1) Členové Výboru jsou povinni účastnit se zasedání Výboru a schůzí či jednání odborných skupin, do kterých jsou zařazeni (dále jen "jednání Výboru").
(2) Členové Výboru mají právo předkládat Výboru návrhy. Mají právo účastnit se jakéhokoli jednání odborných skupin Výboru.
(3) Pokud se člen Výboru nemůže jednání účastnit, je jeho povinností omluvit se předem výkonnému místopředsedovi Výboru (prostřednictvím sekretariátu Výboru).
(4) V případě nemoci nebo jiných důvodů zvláště hodných zřetele může člen zastupující státní správu vyslat na jednání Výboru jiného zaměstnance téhož úřadu (dále jen "zástupce"), který není členem Výboru. Zástupce nemá právo hlasovat.

Článek 7
Odborné skupiny

(1) Výbor může podle potřeby na návrh členů Výboru zřizovat dočasné nebo trvalé odborné skupiny. Odborné skupiny nemají vlastní statut.
(2) Předsedou (vedoucím) odborné skupiny je zpravidla člen Výboru. K práci v pracovní skupině mohou být přizváni i externí spolupracovníci.
(3) Odborné skupiny se zabývají dílčími otázkami z oblasti působnosti Výboru, zejména připravují podklady a analýzy pro zasedání Výboru.

Článek 8
Externí spolupráce

(1) Výbor může požádat o spolupráci zaměstnance státní správy, kteří nejsou členy Výboru, případně externí odborníky (dále jen "experti").
(2) Experti se mohou na pozvání výkonného místopředsedy Výboru účastnit jednání Výboru buďto ad hoc jako hosté k určité problematice, nebo se mohou účastnit práce v odborných skupinách jako stálí spolupracovníci.

Článek 9
Sekretariát Výboru

(1) Činnost Výboru (včetně činnosti jeho odborných skupin) zabezpečuje sekretariát Výboru (dále jen "sekretariát"), který je organizační součástí Úřadu vlády ČR.
(2) Sekretariát zejména: (3) Za plnění úkolů sekretariátu odpovídá a činnost sekretariátu řídí vedoucí sekretariátu. Vedoucího sekretariátu do funkce jmenuje a odvolává na návrh předsednictva Výboru vedoucí Úřadu vlády ČR.
(4) Vedoucí sekretariátu řídí činnost sekretariátu v souladu s pokyny výkonného místopředsedy Výboru.
(5) Některý z dalších pracovníků sekretariátu Výboru je tajemníkem Výboru. Tajemník se účastní zasedání Výboru. Pořizuje zápis ze zasedání.

Článek 10
Náklady na činnost a odměny

(1) Běžné náklady na činnost Výboru jsou hrazeny z rozpočtu Úřadu vlády České republiky. Jednání Výboru i jeho odborných skupin se obvykle konají v zařízeních tohoto úřadu.
(2) Na návrh výkonného místopředsedy Výboru může být přiznána náhrada cestovních výdajů a/nebo odměna za vykonanou práci expertovi, který s Výborem nebo jeho odbornou skupinou spolupracuje. Pro tyto náhrady a odměny platí stejný administrativní režim jako pro pracovníky státní správy.

Článek 11
Jednací řád

(1) Jednací řád Výboru upravuje způsob jednání Výboru a jednání jeho odborných skupin. Jednací řád Výboru, jeho změny a doplňky, podléhají schválení Výborem.
(2) Odborné skupiny jednají zpravidla neformálně a rozhodují konsensuálně. Pokud je to třeba, řídí se přiměřeně jednacím řádem Výboru.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

(1) Tento Statut nabyl účinnosti dne 10. prosince 2001, na základě schválení vládou usnesením č. 1323.
(2) Změny a doplňky Statutu podléhají schválení vládou.
(3) Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného Statutu.