Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2000 > 2000-09-27

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. září 2000 č. 948 + P

o statutu Státního fondu rozvoje bydlení a
o jmenování místopředsedy a členů výboru tohoto fondu


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e statut Státního fondu rozvoje bydlení uvedený v příloze tohoto usnesení;

II. j m e n u j e s účinností od 1. října 2000

1. pana Ing. arch. Karla H e j t m á n k a místopředsedou výboru Státního fondu rozvoje bydlení,

2. členem výboru Státního fondu rozvoje bydlení

a) pana Stanislava A n t o n i v a ,

b) pana RNDr. Miloše G r e g a r a ,

c) pana Ing. Jaromíra K o v á ř e , CSc.,

d) pana Ing. Rudolfa P r o k o p a a

e) pana Ing. Miroslava V á ň u .


Provede:
předseda vlády
S t a t u t

Státního fondu rozvoje bydlení


Článek 1
Úvodní ustanovení


1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen „Fond") je právnickou osobou se sídlem v Olomouci.

2. Fond byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Fond vznikl dnem nabytí účinnosti zákona, dne 21. července 2000.

3. Statut Fondu upravuje podrobnosti o činnosti Fondu a o jeho vnitřní organizaci.

Článek 2
Hlavní úkoly Fondu


1. Fond shromažďuje finanční prostředky určené na podporu bydlení.

2. Fond podporuje soukromé a obecní investice do výstavby bytů, oprav a modernizace bytů a výstavby technické infrastruktury.

3. K plnění úkolů užívá Fond své finanční zdroje v souladu s § 3 zákona a v souladu s nařízením vlády, kterým jsou stanoveny podmínky poskytování státní podpory bydlení podle jednotlivých programů.

4. Podle těchto programů rozděluje Fond finanční prostředky určené na podporu bydlení a sjednává za tím účelem smlouvy s bankami, obcemi i s jednotlivými příjemci podpory.

5. Fond rozděluje příspěvky z poskytnutých prostředků příslušných fondů Evropské unie podle schválených projektů se zabezpečeným kofinancováním.

6. Fond poskytuje poradenské služby v oblasti realizace programů poskytování státní podpory v oblasti bydlení.

7. Fond analyzuje situaci v bydlení a účinnost státní podpory bydlení a navrhuje Ministerstvu pro místní rozvoj opatření v oblasti bytové politiky.

Článek 3
Zásady hospodaření Fondu


1. K plnění svých úkolů užívá Fond majetek s nímž hospodaří a příjmy stanovené v § 2 a v části druhé zákona. Hospodaří přitom v souladu se schváleným rozpočtem.

2. Majetek, s nímž Fond hospodaří, včetně jeho výnosů a přírůstků, je ve vlastnictví státu.

3. Fond je povinen dbát zásad obezřetnosti a efektivnosti při využívání majetku s nímž hospodaří.

4. Zákonem stanovených příjmů je v rozsahu schváleném v rozpočtu oprávněn využívat též k úhradě nákladů spojených se správou Fondu, k financování vlastní činnosti aparátu Fondu a pro výplatu odměn členům výboru Fondu a dozorčí rady Fondu.

5. Finanční prostředky určené na financování nákladů spojených se správou Fondu a na financování vlastní činnosti aparátu Fondu, včetně prostředků pro výplatu odměn členům výboru Fondu a dozorčí rady Fondu, jsou vedeny v samostatných položkách rozpočtu Fondu a také jako oddělené části účetnictví Fondu.

6. Fond zřizuje vlastní účty u bank. Prostředky určené pro vlastní činnost aparátu Fondu, včetně prostředků pro výplatu odměn členům výboru Fondu a dozorčí rady Fondu, musí být vedeny na samostatném účtu, na nějž jsou převáděny zálohově.

Článek 4
Orgány Fondu


1. Orgány Fondu jsou:

a) výbor Fondu,

b) dozorčí rada Fondu,

c) ředitel Fondu.


2. Statutárním orgánem Fondu je ředitel Fondu. Jménem Fondu jedná navenek též předseda výboru Fondu a místopředseda výboru Fondu. Každá další osoba smí jednat jménem Fondu výlučně na základě plné moci udělené výborem Fondu nebo ředitelem Fondu.

3. Členové orgánů Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se svou činností ve Fondu dozvěděli. Tím není dotčena povinnost poskytovat třetím osobám informace podle zvláštních právních předpisů.

Článek 5
Výbor Fondu


1. Výbor Fondu projednává a předkládá ministru pro místní rozvoj:

a) návrh rozpočtu Fondu,

b) roční účetní závěrku Fondu a výroční zprávu o činnosti Fondu,

c) návrh statutu Fondu a návrh změn tohoto statutu.


2. Výbor Fondu dále projednává a schvaluje:

a) jednací řád Fondu a jeho změny,

b) závažnější otázky související se správou Fondu,

c) závažnější otázky vyplývající z realizace podpůrných programů,

d) návrhy opatření k nápravě předložené předsedou výboru Fondu v případech nedostatků, na které předsedu Fondu upozorní dozorčí rada Fondu,

e) návrhy ředitele Fondu na vytváření, změny a zrušení organizačních článků aparátu Fondu a jejich umístění,

f) další návrhy předložené předsedou výboru Fondu nebo členy výboru Fondu.


3. Výbor Fondu může:

a) projednat informace a návrhy předložené ředitelem Fondu,

b) pověřit ředitele Fondu konkrétním úkolem, který jinak spadá do pravomoci výboru Fondu, s výjimkou věcí uvedených v článku 5, odst. 1 tohoto statutu,

c) vyhradit si k projednání nebo rozhodnutí konkrétní případ v realizaci podpůrných programů, který jinak spadá do pravomoci ředitele Fondu,

d) uložit řediteli Fondu předložení informace nebo vysvětlení o kterékoliv otázce řešené ředitelem Fondu nebo aparátem Fondu,

e) navrhnout ministru pro místní rozvoj odvolání nebo jmenování ředitele Fondu.


4. Výbor Fondu zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně.

Článek 6
Dozorčí rada Fondu


1. Dozorčí rada Fondu projednává:

a) roční účetní závěrku Fondu a výroční zprávu o činnosti Fondu,

b) svůj jednací řád a jeho změny,

c) výsledky kontrol činnosti a hospodaření Fondu a jeho orgánů,

d) informace pro ministra pro místní rozvoj o závažných nedostatcích,

e) podněty ministra pro místní rozvoj k provedení kontroly konkrétních případů.

2. Dozorčí rada Fondu může:

a) vyžádat si od předsedy výboru Fondu předložení informace nebo vysvětlení k otázkám činnosti a hospodaření Fondu,

b) uložit řediteli Fondu předložení informace nebo vysvětlení k otázkám činnosti a hospodaření Fondu a ředitele Fondu,

c) provádět kontroly činnosti a hospodaření Fondu a jeho orgánů,

d) vyžádat si provedení kontroly činnosti a hospodaření Fondu a jeho orgánů externím odborníkem, popřípadě vyžádat si provedení nezávislého auditu.


3. Dozorčí rada Fondu zasedá nejméně dvakrát ročně. Předseda dozorčí rady Fondu má právo se účastnit zasedání výboru Fondu.

Článek 7
Ředitel Fondu


1. Ředitel Fondu:

a) provádí rozhodnutí a další opatření schválená a projednaná výborem Fondu,

b) řídí práci aparátu Fondu a odpovídá za plnění jeho úkolů,

c) je nadřízeným ostatním zaměstnacům Fondu,

d) přijímá potřebná opatření k zajištění správy Fondu, k realizaci úkolů Fondu a k zajištění činnosti orgánů a aparátu Fondu,

e) rozhoduje o uvolnění prostředků Fondu a o poskytování podpor podle programů poskytování státní podpory bydlení,

f) má právo se účastnit zasedání výboru Fondu s hlasem poradním,

g) má právo se účastnit zasedání dozorčí rady Fondu,

h) je povinen splnit vyžádání dozorčí rady Fondu podle článku 6, odst. 2 písm. b) tohoto statutu,

- pracovní řád Fondu,

- spisový řád Fondu,

- skartační řád Fondu a

- podpisový řád Fondu,

j) přijímá opatření v pracovněprávních vztazích ostatních zaměstnanců podle zákoníku práce,

k) přijímá opatření k organizační struktuře aparátu Fondu a rozhoduje o organizačních otázkách; rozhodnutí o vytváření, změně a zrušení organizačních článků aparátu Fondu a jejich umístění předkládá ke schválení výboru Fondu.

2. Ředitel Fondu jmenuje a odvolává svého zástupce.

3. O výši platu a odměnách ředitele Fondu rozhoduje v souladu s platnými předpisy o platu a odměňování za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech předseda výboru Fondu.

Článek 8
Organizační řád


1. Otázky organizační struktury aparátu Fondu, které nejsou řešeny statutem Fondu, stanoví organizační řád Fondu.

2. V organizační struktuře Fondu jsou vytvářeny především organizační články zajišťující správu aktiv Fondu, realizaci programů podpory bydlení, návrhy na tvorbu programů. Podle potřeby mohou být vytvářeny další organizační články.

3. Organizační články Fondu může zřídit, měnit nebo zrušit a rozhodnout o jejich umístění ředitel Fondu po schválení výborem Fondu. Ostatní organizační otázky jsou v pravomoci ředitele Fondu.

4. Základní pracoviště Fondu je v Olomouci. Fond může zřídit svá pracoviště a umístit organizační články podle potřeby v Praze v nebo jiných městech.

Článek 9
Zaměstnanci Fondu


1. Ředitel Fondu je zaměstnancem Fondu. Jeho pracovní poměr vzniká jmenováním.

2. Vedoucí zaměstnance Fondu jmenuje a odvolává ředitel Fondu v souladu se zákoníkem práce.

3. O výši platu a odměnách zaměstnanců Fondu rozhoduje v souladu s platnými předpisy o platu a odměňování za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech ředitel Fondu.

4. Zaměstnanci Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se svou činností ve Fondu dozvěděli. Tím není dotčena povinnost poskytovat třetím osobám informace podle zvláštních právních předpisů.

5. Fond vytváří podmínky pro soustavné zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Může zabezpečovat i výuku a vzdělávání svých zaměstnanců právnickými a fyzickými osobami na náklady Fondu.

Článek 10
Závěrečné ustanovení


Tento statut byl schválen vládou dne 27. září 2000 a tímto dnem nabyl účinnosti.