Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2000 > 2000-11-08

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. listopadu 2000 č. 1094

o Státním programu podpory úspor energie a
využívání obnovitelných zdrojů energie pro rok 2001


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e Státní program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie pro rok 2001 obsažený v části III předloženého materiálu;

II. u k l á d á

1. ministrům průmyslu a obchodu, životního prostředí, zemědělství, pro místní rozvoj, obrany a vnitra

a) vyhlásit do 31. prosince 2000 ve svých resortech program uvedený v bodě I tohoto usnesení,

b) analyzovat do 31. října 2001 možnosti spoluúčasti dalších zahraničních zdrojů na financování Státního programu podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie a reálné možnosti této spoluúčasti zapracovat do návrhu tohoto programu na rok 2002,

2. místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády a ministrům zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy a kultury připravit ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu a životního prostředí v návaznosti na energetické audity zpracované v průběhu roku 2000 v rámci programů České energetické agentury a do 31. července 2001 předat ministru průmyslu a obchodu podklady pro přípravu Státního programu podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie pro rok 2002, a to v závislosti na konečném znění zákona o podnikání v energetice a zákona o hospodaření s energií,

3. ministrům průmyslu a obchodu a životního prostředí připravit a vládě do 31. října 2001 předložit návrh Státního programu podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie na rok 2002 a tento návrh i návrhy uvedeného programu pro další léta zpracovat v závislosti na konečném znění zákona o podnikání v energetice a zákona o hospodaření s energií,

4. ministru pro místní rozvoj zahrnout do 31. srpna 2001 v rámci přípravy programu podpory výstavby bytů do kritérií pro poskytování podpory parametry tepelně izolačních vlastností podle kritérií uvedených v části A programu uvedeného v bodě I tohoto usnesení oproti parametrům stanovených normou a případné využití obnovitelných zdrojů energie k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody,

5. místopředsedovi vlády a ministru financí zařadit na základě požadavků členů vlády do 31. srpna 2001 do návrhu státního rozpočtu na rok 2002 finanční prostředky na realizaci Státního programu podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie pro rok 2002, tak, jak to podmínky státního rozpočtu umožní,

6. ministru zemědělství zpracovat do 31. srpna 2001 ve spolupráci s ministrem životního prostředí analýzu možností využití bioplynu a připravit dílčí podpůrný program na využití bioplynu v zemědělství a ve zpracovatelském průmyslu pro rok 2002.


Provedou:
místopředseda vlády a
ministr financí,
místopředseda vlády a
ministr spravedlnosti a
předseda Legislativní rady vlády,
ministři průmyslu a obchodu,
životního prostředí, zemědělství,
pro místní rozvoj, obrany,
vnitra, zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy,
kultury