Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-07-08

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. července 1998 č. 480

o koncepci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e koncepci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie uvedenou v části III předloženého materiálu (dále jen “Program”) s tím, že opatření uvedená v Katalogu opatření obsaženém v části V předloženého materiálu budou dále posuzována místopředsedou vlády a ministrem zemědělství a ministry životního prostředí, průmyslu a obchodu, financí a pro místní rozvoj z hlediska ekonomické náročnosti a požadavků na životní prostředí a energetiku;

II. b e r e n a v ě d o m í , že koncepce Programu bude upřesněna v návaznosti na schválení Energetické politiky České republiky;

III. u k l á d á

1. ministrům průmyslu a obchodu a životního prostředí

a) zřídit do 31. července 1998 meziresortní koordinační komisi pro metodické řízení realizace Programu,

b) zpracovat

ba) do 30. října 1998 metodiku výběru projektů Programu v oblasti úspor energie a aplikací nových úsporných technologií a v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie,

bb) do 30. listopadu 1998 metodiku technického, ekonomického a ekologického vyhodnocování přínosů projektů uvedených v bodě III/1/b/ba tohoto usnesení,

c) překládat vládě

ca) vždy do 31. října každého kalendářního roku návrh Programu na následující kalendářní rok, poprvé do 31. října 1998 na rok 1999,
cb) vždy do 30. dubna každého kalendářního roku vyhodnocení přínosů Programu za předchozí kalendářní rok, poprvé do 30. dubna 2000 za rok 1999,

d) koordinovat opatření směřující k podpoře poradenství, výchovy a osvěty v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů,

e) uplatňovat při přípravě návrhů státního rozpočtu poskytnutí finančních prostředků pro Program na příslušný kalendářní rok,

2. místopředsedovi vlády a ministru zemědělství, ministrům pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy, ministru práce a sociálních věcí, financí a ministryni zdravotnictví

a) jmenovat své zástupce do meziresortní koordinační komise uvedené v bodě III/1a tohoto usnesení,

b) aplikovat při poskytování podpor v rámci rozpočtových kapitol svých resortů metodiku Programu uvedenou v bodě III/1/b/bb tohoto usnesení tak, aby bylo dosaženo maximálních technických, ekonomických a ekologických přínosů,

3. ministru financí zařazovat na základě požadavků členů vlády s respektováním možností státního rozpočtu do návrhu státních rozpočtů finanční prostředky na

a) realizaci Programu,

b) výzkum a vývoj pro Program,

4. ministru financí ve spolupráci s ministry životního prostředí a průmyslu a obchodu zpracovat do 31. prosince 1999 v návaznosti na restrukturalizaci daňové soustavy související se vstupem České republiky do Evropské unie analýzu možností výnosově neutrálního zavedení daní z paliv a energie.


Provedou:

ministři průmyslu a obchodu,
životního prostředí, pro místní
rozvoj, školství, mládeže a
tělovýchovy, práce a sociálních
věcí, financí,
ministryně zdravotnictví,
místopředseda vlády a ministr
zemědělství


Předseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.