Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1996 > 1996-01-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. ledna 1996 č. 72 + P

o zásadách politiky vlády České republiky ve vztahu k přesídlování cizinců s prokázaným českým původem (krajanů) žijících v zahraničí

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s c h v a l u j e

zásady politiky vlády České republiky ve vztahu k přesídlování cizinců s prokázaným českým původem (krajanů) žijících v zahraničí uvedené v příloze tohoto usnesení.

Provede:

ministr vnitra

Předseda vlády

prof. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


Příloha k usnesení vlády ze dne 17. ledna 1996 č. 72

Zásady politiky vlády České republiky ve vztahu k přesídlování cizinců s prokázaným českým původem (krajanů), žijících v zahraničí

Vláda České republiky umožní trvalé přesídlení do České republiky jednotlivým cizincům s prokázaným českým původem (dále jen krajanům) na základě individuálně podávaných žádostí o povolení trvalého pobytu na území České republiky podle zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o pobytu cizinců).

Postup státních orgánů při aplikaci § 7 a § 8, odst. 2 zákona o pobytu cizinců v případě žádostí krajanů o povolení trvalého pobytu na území České republiky se řídí těmito zásadami.

Zásada č. 1

Ministerstvo vnitra může na základě žádostí povolit trvalý pobyt jednotlivým krajanům, kteří prokáží svůj český původ, zajištění prostředků k pobytu a ubytování (dále jen hmotných podmí-nek) pro povolení trvalého pobytu a splňují ostatní podmínky, stanovené zákonem o pobytu cizinců.

Zásada č. 2

Pravidla prokazování českého původu krajanů pro povolení trvalého pobytu stanoví ministr vnitra ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí.

Zásada č. 3

Krajanům, žijícím ve vybraných vzdálených nebo ohrožených teritoriích, může vláda České republiky poskytnout pomoc při zajišťování hmotných podmínek pro povolení trvalého pobytu.

Zásada č. 4

Návrh na poskytnutí pomoci při zajišťování hmotných podmínek pro povolení trvalého pobytu krajanům, žijícím ve vybraných vzdálených nebo ohrožených teritoriích, předkládá vládě České republiky ministr vnitra ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí.

Zásada č. 5

Návrh specifikuje vybraná vzdálená nebo ohrožená teritoria, výši finančních prostředků a maximální počet krajanů z vybraných vzdálených nebo ohrožených teritorií, jimž lze v následujícím kalendářním roce poskytnout pomoc ze státního rozpočtu České republiky při zajišťování hmotných podmínek pro povolení trvalého pobytu.

Zásada č. 6

Poskytováním pomoci při zajišťování hmotných podmínek pro povolení trvalého pobytu krajanům, žijícím ve vybraných vzdálených nebo ohrožených teritoriích, je pověřen ministr vnitra. Tento úkol může plnit prostřednictvím smluvně vázaného nestátního právního subjektu.

Zásada č. 7

Ministr vnitra předkládá vládě České republiky do konce března každého roku informaci o průběhu přesídlování a realizaci pomoci krajanům z vybraných vzdálených nebo ohrožených teritorií při zajišťování hmotných podmínek pro povolení trvalého pobytu za předcházející kalendářní rok.