Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1993 > 1993-08-25

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. srpna 1993 č. 474

o řešení vlastnických vztahů k pozemkům v česko-polském
pohraničí


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í situaci neukončeného řešení vlastnictví pozemků, které se staly předmětem úpravy česko-polské hranice v roce 1958;

II. j m e n u j e pana Ing. Stanislava Jelena zmocněncem vlády pro řešení vlastnických vztahů k pozemkům v česko-polském pohraničí (dále jen "zmocněnec vlády") a pana Ing. Zbyňka Žižku jeho zástupcem;

III. d o p o r u č u j e vytvoření komise složené ze zástupců ministerstev zemědělství, vnitra, financí, spravedlnosti, zahraničních věcí, kultury a obrany, dále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Pozemkového fondu a dotčených okresních úřadů;

IV. u k l á d á zmocněnci vlády

1. stanovit koncepci řešení,

2. připravit základní výchozí materiály,

3. uskutečnit do 31. prosince 1993 první jednání s polskou stranou,

4. informovat vládu o výsledku jednání.

Provede:

zmocněnec vlády

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.