Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-06-11

Dodatek č.1
. hod.9

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2250/07
V Praze dne 04.06.2007

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v pondělí 11. června 2007 v 9.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

A. Evropská agenda:


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice 
B. K projednání s rozpravou:


2.

Zpráva o plnění Programových cílů vládymateriál bude rozeslán dodatečněPředkládá: předseda vlády

 


3.

Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona.č.j. 435/07 - bod 3 schůze vlády 30.5.2007Předkládají: ministr spravedlnosti a ministryně D. Stehlíková
Přizván: J. Litomiský, zmocněnec vlády pro lidská práva

 


4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůč.j. 653/07 - předběžně rozesláno dne: 15.05.2007; stanovisko Legislativní rady vlády rozesláno 4.6.2007Předkládá: ministr financí

 


5.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastechč.j. 446/07 - bod 5 schůze vlády 4.6.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


6.

Návrh poslanců Radko Martínka, Bohuslava Sobotky, Josefa Smýkala, Hany Orgoníkové, Antonína Sedi, Zdeňka Škromacha, Petra Rafaje, Miloslava Vlčka, Miloslava Kaly, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb, o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 210)č.j. 661/07 - předběžně rozesláno dne: 15.05.2007Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 


7.

Návrh poslanců Františka Bublana, Vojtěcha Filipa, Jeronýma Tejce, Zdeňka Maršíčka, Vlastimila Aubrechta, Pavla Kováčika, Miroslava Svobody, Petra Braného, Josefa Smýkala, Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 214)č.j. 662/07 - předběžně rozesláno dne: 15.05.2007Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 


8.

Návrh poslanců Petra Bratského, Michaely Šojdrové, Olgy Zubové, Bohuslava Sobotky, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 217)č.j. 699/07 - předběžně rozesláno dne: 18.05.2007Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 


9.

Návrh poslanců Ladislava Šustra, Bohuslava Sobotky, Petra Bratského, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 216)č.j. 698/07 - předběžně rozesláno dne: 18.05.2007Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 


10.

Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2008 a střednědobého výhledu na léta 2009 a 2010č.j. 791/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: ministr financí

 


11.

Rezervní fondy organizačních složek státuč.j. 793/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: ministr financí

 
 

12.

Národní program snižování emisí České republikyč.j. 827/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


13.

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008č.j. 818/07 - předběžně rozesláno dne: 04.06.2007Předkládá: ministryně D. Stehlíková

 

14.

Veřejná diskuse k budoucnosti financování českého zdravotnictvíč.j. 802/07 - předběžně rozesláno dne: 01.06.2007Předkládá: ministr zdravotnictví


15.

Žádost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí částky 500 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy na financování informačních a komunikačních služeb ve školách v roce 2007 a souhlas s čerpáním prostředků rezervního fondu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 80 mil. Kčč.j. 458/07 - materiál připojenPředkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


16.

Specifikace finančních prostředků pro zajištění kontrolních a dozorových činností Úřadu pro ochranu osobních údajů prováděných v souvislosti s realizací strategie vlády České republiky v oblasti zapojování do schengenského prostoru pro rok 2007č.j. 656/07 - bod 31 schůze vlády 30.5.2007Předkládá: ministr vnitra
Přizván: I. Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

 


17.

Schválení dodatku č. 1 ke „Smlouvě o společném postupu ve sporu o náhradu škody uzavřené mezi ČR - Ministerstvem zdravotnictví a společností Diag Human, a.s.“, o zrušení vzájemné povinnosti mlčenlivostič.j. 810/07 - předběžně rozesláno dne: 04.06.2007Předkládá: ministr zdravotnictví

 


18.

Zajištění činnosti Rady pro výzkum a vývojč.j. 811/07 - předběžně rozesláno dne: 04.06.2007Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


19.

Analýza administrativní zátěže podnikatelůč.j. 817/07 - předběžně rozesláno dne: 04.06.2007Předkládá: ministr vnitra

 


20.

Informace o průběhu přípravy na ukončení činnosti Pozemkového fondu České republikyč.j. 820/07 - předběžně rozesláno dne: 04.06.2007Předkládá: ministr zemědělství

 


21.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2006č.j. 815/07 - předběžně rozesláno dne: 04.06.2007Předkládá: ministryně D. Stehlíková

 


22.

Návrh na odvolání předsedkyně a jmenování předsedkyně a místopředsedy Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužůč.j. 795/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


23.

Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany v roce 2007č.j. 812/07 - předběžně rozesláno dne: 04.06.2007Předkládá: ministryně obrany

 

C. K projednání bez rozpravy:


24.

Zpráva o stavu reformy ozbrojených sil České republikyč.j. 809/07 - předběžně rozesláno dne: 04.06.2007Předkládá: ministryně obrany

 


25.

Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení přesunu prostředků mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu na rok 2007 v rámci rozpočtové kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvojč.j. 805/07 - předběžně rozesláno dne: 01.06.2007Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

 

26.

Informace o činnosti Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu za rok 2006 a návrh změny Statutu Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozuč.j. 768/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: ministr dopravy


27.

Poskytnutí dobrovolných příspěvků mezinárodním organizacím v roce 2007 z rozpočtové kapitoly Ministerstvo zahraničních věcíč.j. 774/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


28.

Účast předsedy vlády na oficiálním summitu premiérů zemí Visegrádské skupiny v Bratislavě dne 18. června 2007č.j. 770/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


29.

Účast delegace ČR vedené předsedou vlády Mirkem Topolánkem na zasedání Evropské rady ve dnech 21. – 22. června 2007 v Bruseluč.j. 824/07 - materiál připojenPředkládá: ministr zahraničních věcí

 


30.

Návrh na vyslání delegace České republiky na zasedání Bezpečnostního fóra Rady Euroatlantického partnerství v Ohridu (FYROM) ve dnech 28.-29.6. 2007č.j. 771/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


31.

Návrh na obeslání 6. ministerské konference Evropské hospodářské komise OSN "Životní prostředí pro Evropu" (Bělehrad, 10. - 12. října 2007)č.j. 816/07 - předběžně rozesláno dne: 04.06.2007Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

  


32.

Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ČR v Chorvatsku dne 13. června 2007č.j. 821/07 - materiál připojenPředkládá: ministr zahraničních věcí

 


33.

Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ČR ve Francii dne 15. června 2007č.j. 823/07 - materiál připojenPředkládá: ministr zahraničních věcí

 


34.

Zpráva o průběhu pracovní návštěvy prezidenta Polské republiky Lecha Kaczyńského v České republice dne 21. května 2007č.j. 822/07 - materiál připojenPředkládá: ministr zahraničních věcí

 


35.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko ze zákazu vjíždění a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikaceč.j. 779/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


36.

Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky za účelem provozování motorového vyhlídkového vláčku pro turistyč.j. 780/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


37.

Výjimka podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Podyjí pro Skupinu historického šermu REGO k pořádání veřejné kulturní akce na Novém Hrádku u Lukovač.j. 781/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


38.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. pro oddíl atletiky TJ JÄKL Karviná za účelem vjezdu motorových vozidel na účelovou komunikaci vedoucí na vrchol Lysé hory v rámci pořádáni 22. ročníku závodu „Běh na Lysou horu“ ve dnech 28. – 29. 7. 2007č.j. 782/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


39.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, pro záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů dřevinč.j. 783/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


40.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro obec Poteč, a to za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích ve vlastnictví obce a současně v jejím katastrálním územíč.j. 784/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


41.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro obec Vlachovice, a to za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin v zařizovacím obvodu obceč.j. 785/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


42.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro obec Loučka, a to za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin v zařizovacím obvodu obceč.j. 786/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


43.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro obec Lipová u Slavičína, a to za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích v zařizovacím obvodu obceč.j. 787/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


44.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. pro obec Hamry, a to za účelem vjezdu motorových vozidel na účelové komunikace z důvodu organizované hromadné dopravy osob v rámci konání regionálně významných akcí ve dnech 13. – 15. 7. 2007č.j. 788/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


45.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro obec Nedašova Lhota, a to za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin v lesích v majetku obceč.j. 789/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


46.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. pro paní PaedDr. Věru Vogeltanzovou za účelem výjezdu autobusu na vrchol Lysé hory v rámci rodinného srazu rodu Horáčkůč.j. 826/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 
D. Různé
* * *

Pro informaci:


1.

Informace o podpoře hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů v návaznosti na využití strukturálních fondůč.j. 806/07 - předběžně rozesláno dne: 01.06.2007Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

 


2.

Výroční zpráva o stavu využívání prostředků EU (programy Phare a Transition Facility) a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a další zahraniční pomoci poskytované České republiceč.j. 804/07 - předběžně rozesláno dne: 01.06.2007Předkládá: ministr financí

 


3.

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutíč.j. 825/07 - materiál připojenPředkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


4.

Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc duben 2007č.j. 797/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 


5.

Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity za rok 2006č.j. 798/07 - předběžně rozesláno dne: 01.06.2007Předkládá: ministryně D. Stehlíková

 


6.

Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2006č.j. 794/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: ministryně D. Stehlíková

 


7.

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2006č.j. 803/07 - předběžně rozesláno dne: 01.06.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


8.

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2006č.j. 767/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: ministryně D. Stehlíková

 


9.

Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2006č.j. 773/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


10.

Záznam ze zasedání mimořádné Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republikyč.j. 796/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


11.

Zápis ze zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci konaného ve dnech 19. až 20. dubna 2007 v Lucemburkuč.j. 766/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládají: ministři spravedlnosti a vnitra

 


12.

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace ČR na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy 14.-15. května 2007 v Bruseluč.j. 772/07 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2007Předkládá: ministr zahraničních věcí

 
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
 Přílohy: 8

Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC
EnglishVersion.pdf