Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-03-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. března 2003 č. 302

k řešení komplexní dislokace Ministerstva vnitra získáním komplexu administrativních budov v Praze, nám. Hrdinů 3-4 („Centrotex“) Ministerstvem vnitra

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informaci o návrhu dislokace Ministerstva vnitra a z toho plynoucích nezbytných kroků činěných v zájmu získání budovy nám. Hrdinů 3-4, Praha 4 do vlastnictví státu, obsaženou v části III materiálu č. j. 297/03;

II. s o u h l a s í v souladu se zákonem č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění předpisů pozdějších, s převodem budovy Centrotex nám. Hrdinů 3-4, Praha 4 do vlastnictví státu s příslušností hospodařit Ministerstvu vnitra při splnění následujících podmínek:

1. Ministerstvo vnitra uzavře kupní smlouvu s IPB REAL INVESTMENT, a.s. na koupi budovy nám. Hrdinů 3-4, Praha 4. Kupní cena se bude rovnat ceně zjištěné znaleckým posudkem podle zákona č. 151/1997 Sb.,

2. Česká konsolidační agentura postoupí část úvěrové pohledávky za IPB REAL INVESTMENT, a.s. zajištěné budovou Centrotex nám. Hrdinů 3-4, Praha 4 ve výši kupní ceny podle bodu II/1 tohoto usnesení za cenu 1 Kč Ministerstvu vnitra,

3. Ministerstvo vnitra jednostranně započte získanou pohledávku za IPB REAL INVESTMENT, a.s. vůči svému závazku plynoucímu z uzavřené kupní smlouvy,

4. Česká konsolidační agentura uzavře s IPB REAL INVESTMENT, a.s. dohodu o prominutí části úvěrové pohledávky za IPB REAL INVESTMENT, a.s. zajištěné budovou Centrotex nám. Hrdinů 3-4, Praha 4 ve výši rozdílu mezi celkovou výší této pohledávky a kupní cenou podle bodu II/1 tohoto usnesení a to za předpokladu, že dojde k uskutečnění prodeje podle bodu II/1 tohoto usnesení,

5. Náklady a případné navýšení ztráty České konsolidační agentury, spojené s postoupením pohledávky za IPB REAL INVESTMENT, a.s., budou řešeny v rámci úhrady celkové ztráty České konsolidační agentury;

III. u k l á d á

1. ministru financí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu dát České konsolidační agentuře souhlas s prominutím části dluhu IPB REAL INVESTMENT, a.s. ve výši podle bodu II/4 tohoto usnesení,

2. ministru financí ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a ministrem průmyslu a obchodu realizovat prostřednictvím České konsolidační agentury a Ministerstva vnitra bod II tohoto usnesení.


Provedou:

ministři financí,
průmyslu a obchodu,
1. místopředseda vlády a ministr vnitra