Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1999 > 1999-06-28

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 28. června 1999 č. 672 + P

k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností
v Integrovaném záchranném systému


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s organizačním a materiálním zabezpečením leteckých činností v Integrovaném záchranném systému a jeho etapovou realizací podle zásad a harmonogramu uvedených v příloze tohoto usnesení;

II. s c h v a l u j e

1. zřízení sítě leteckých středisek Integrovaného záchranného systému zabezpečovaných státním leteckým provozovatelem,

2. postupný nákup vrtulníkové techniky,

3. postupné doplnění systemizovaných pracovních míst rezortu Ministerstva vnitra;

III. u k l á d á

1. ministru zdravotnictví

a) zajišťovat provoz letecké záchranné služby podle zásad a harmonogramu uvedených v bodě I tohoto usnesení,

b) prověřit stav dosavadního smluvního zabezpečení provozu letecké záchranné služby s cílem dosáhnout finančních úspor,

2. ministrům vnitra a obrany zabezpečit letecké činnosti policejními a vojenskými letadly ve prospěch složek Integrovaného záchranného systému podle zásad a harmonogramu uvedených v bodě I tohoto usnesení,

3. ministru vnitra realizovat doplnění parku vrtulníků Ministerstva vnitra a leteckého personálu podle zásad a harmonogramu uvedených v bodě I tohoto usnesení,

4. ministru financí zabezpečovat v jednotlivých letech převedení prostředků státního rozpočtu do rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstev v souladu se zásadou č. 9 přílohy tohoto usnesení,

5. ministru průmyslu a obchodu zabezpečit v souladu s usnesením vlády ze 17. června 1998 č. 421, o postupu při realizaci kompenzujících transakcí (offsetových programů), projednání offsetových programů a uplatnění offsetových závazků v kupních smlouvách na dodávky podle bodu III/3 tohoto usnesení.


Provedou:

ministři vnitra, obrany
zdravotnictví, financí
průmyslu a obchodu


Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.

Zásady a harmonogram

organizace a materiálního zajištění leteckých činností
v Integrovaném záchranném systému


I. Zásady

Zásada č. 1

Letecké činnosti pokrývají pohotovostní potřeby všech základních složekIntegrovaného záchranného systému (dále jen “IZS”), tj. Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR a zdravotnické záchranné služby včetně letecké záchranné služby (dále jen “LZS”).

Zásada č. 2

Letecké činnosti v IZS poskytuje především Ministerstvo vnitra, ve vymezeném rozsahu též Ministerstvo obrany. V případě, že jejich síly a prostředky nepostačují, je najat nestátní provozovatel letadla.

Zásada č. 3

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany budou při poskytování leteckých činností státními letadly v IZS postupovat přiměřeně podle civilních leteckých předpisů.
Nasazením letadel Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany do záchranné činnosti nejsou dotčeny jejich ostatní úkoly.

Zásada č. 4

Letecká střediska IZS zabezpečovaná státním provozovatelem jsou rozmístěna na území České republiky tak, aby v přiměřeném čase pokryla hlavní potřeby základních složek IZS. Hlavní síť pohotovostních leteckých středisek IZS budou tvořit stanoviště vrtulníků v Praze, Hradci Králové, Brně, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Ostravě a Plzni. Minimálním vybavením každého stanoviště je jeden vrtulník lehké hmotnostní kategorie splňující ve smyslu závazných leteckých předpisů výkonnostní požadavky 1. třídy stanovené předpisem JAR – OPS3. Na základnách Ministerstva vnitra v Praze a v Brně je zajišťována trvalá 24hodinová pohotovost speciálně vybaveného vrtulníku pro plnění úkolů zejména Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR pro nasazení na celém území České republiky. Ministerstvo obrany zajišťuje nepřetržitou pohotovost a úroveň LZS v rozsahu dohody uzavřené mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví.

Zásada č. 5

Celoplošný systém doplňují dle potřeby Ministerstva zdravotnictví střediska LZS dislokovaná v regionech Liberecka, Jihlavska a Olomoucka. Letecký provoz na střediscích regionů Jihlavska a Olomoucka zabezpečuje Ministerstvo obrany. Ministerstvo zdravotnictví doplní v případě potřeby LZS pro region Liberecka.

Zásada č. 6

Letecké činnosti státními letadly mohou být poskytovány i ostatním složkám IZS. Podmínky budou stanoveny dohodou.

Zásada č. 7

Při rozsáhlých mimořádných událostech zajistí Ministerstvo vnitra v rámci ústředního řízení záchranných prací koordinaci nasazení vrtulníkové techniky na záchranné práce prostřednictvím krizového štábu Ministerstva vnitra, případně prostřednictvím mezirezortního krizového štábu. K tomu zřídí mezirezortní pracovní skupinu ze zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva dopravy a spojů.

Zásada č. 8

Letecké činnosti civilními letadly jsou poskytovány složkám IZS na základě obchodních smluv.

Zásada č. 9

Financování leteckých činností poskytovaných letadly je následující:
a) Investiční výdaje na pořízení nových vrtulníků pro střediska IZS v předpokládané výši podle tabulky harmonogramu a též odpovídající navýšení rozpočtu o sazbu DPH a cla, se realizují prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. Mzdové výdaje spojené s navýšením o potřebný nárůst leteckého personálu podle přílohy č. 7 Zprávy o způsobech organizačního a materiálního zajištění leteckých činností v IZS, včetně jeho výcviku, se realizují prostřednictvím rozpočtové kapitoly rezortu provozovatele letadla.
b) Investiční výdaje na nákup nových vrtulníků je třeba uplatnit v návrzích rozpočtů na příslušná léta v souladu s příslušným programem informačního systému financování reprodukce investičního majetku (ISFRIM).
c) Provozní výdaje vrtulníků zabezpečujících LZS jsou hrazeny převodem provozních finančních prostředků obsažených ve schváleném rozpočtu kapitoly 335 – Ministerstva zdravotnictví pro příslušný rok, v souladu s tabulkou k harmonogramu. Přesun provozních finančních prostředků do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany se provádí způsobem stanoveným v dohodách s Ministerstvem zdravotnictví v návaznosti na rozpočtová pravidla a přesun na nestátní provozovatele se provádí v souladu s platnými obchodními smlouvami.II. Harmonogram zabezpečení činnosti středisek IZS a LZS


Rok 1999

Ministerstvo vnitra

1. Zabezpečuje letecké činnosti v trvalé pohotovosti pro IZS vrtulníky ze své základny v Praze pro celé území státu.
2. Zabezpečuje provoz vrtulníků na stanovištích LZS v Praze a Hradci Králové.
3. Ve spolupráci se zúčastněnými resorty (ministerstva zdravotnictví, financí, průmyslu a obchodu a dopravy a spojů) vyhlásí veřejnou zakázku na dodání vhodných vrtulníků pro IZS v letech 2000 - 2005. Následně provede výběr nejvhodnější nabídky a další postup realizace projedná ve vládě.

Ministerstvo obrany

Zabezpečuje provoz vrtulníku na stanovišti LZS v Plzni.

Ministerstvo zdravotnictví

Obchodní smlouvou zabezpečuje financování provozu vrtulníků na stanovištích LZS v Brně, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Ostravě, Jihlavě, Olomouci a Liberci.

Rok 2000

Ministerstvo vnitra

1. Zabezpečuje letecké činnosti v trvalé pohotovosti pro IZS vrtulníky ze své základny v Praze pro celé území státu.
2. Zabezpečuje provoz vrtulníků na stanovištích LZS v Praze a Hradci Králové.
3. Zavede do provozu první nový dodaný vrtulník na stanovišti LZS v Praze.
4. Pro nové vrtulníky zabezpečí systém výcviku leteckého personálu a technickou údržbu.

Ministerstvo obrany

Zabezpečuje provoz vrtulníku na stanovišti LZS v Plzni.

Ministerstvo zdravotnictví

1. Obchodní smlouvou zabezpečuje financování provozu vrtulníků na stanovištích LZS v Brně,Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Ostravě, Jihlavě, Olomouci a Liberci.
2. V souladu s tabulkou k harmonogramu zajistí rozdělování dotace na LZS přiměřeně odváděným výkonům středisek.

Rok 2001

Ministerstvo vnitra

1. Zabezpečuje letecké činnosti v trvalé pohotovosti pro IZS vrtulníky ze své základny v Praze pro celé území státu.
2. Zabezpečuje provoz vrtulníků na stanovištích LZS v Praze a Hradci Králové.
3. Zavede do provozu nový vrtulník na stanovišti IZS – LZS v Hradci Králové.

Ministerstvo obrany

Zabezpečuje provoz vrtulníku na stanovišti LZS v Plzni.

Ministerstvo zdravotnictví

Obchodní smlouvou zabezpečuje financování provozu vrtulníků na stanovištích LZS v Brně, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Ostravě, Jihlavě, Olomouci a Liberci.

Rok 2002

Ministerstvo vnitra

1. Zabezpečí letecké činnosti v trvalé pohotovosti pro IZS vrtulníky ze své základny v Praze a Brně pro celé území státu.
2. Zabezpečí provoz vrtulníků na stanovištích LZS v Praze a Brně.
3. Zavede do provozu nový vrtulník na stanovišti LZS v Brně a zavede do provozu první záložní stroj.
4. Zabezpečuje provoz na stanovišti IZS – LZS v Hradci Králové.

Ministerstvo obrany

Zabezpečí provoz vrtulníků na stanovišti LZS v Plzni a pro spádová území LZS Jihlavy a Olomouce.

Ministerstvo zdravotnictví

Novou obchodní smlouvou zabezpečí financování provozu vrtulníků na stanovištích LZS v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Ostravě a Liberci.

Rok 2003

Ministerstvo vnitra

1. Zabezpečuje letecké činnosti v trvalé pohotovosti pro IZS vrtulníky ze své základny v Praze a Brně pro celé území státu.
2. Zabezpečuje provoz vrtulníků na stanovištích LZS v Praze a Brně.
3. Zavede do provozu nový vrtulník na stanovišti LZS v Českých Budějovicích.
4. Zabezpečí provoz vrtulníků na stanovištích IZS – LZS v Hradci Králové a Českých Budějovicích.

Ministerstvo obrany

Zabezpečuje provoz vrtulníků na stanovišti LZS v Plzni a pro spádová území LZS Jihlavy a Olomouce.

Ministerstvo zdravotnictví

Obchodní smlouvou zabezpečí financování provozu vrtulníků na stanovištích LZS v Ústí nad Labem, Ostravě a Liberci.

Rok 2004

Ministerstvo vnitra

1. Zabezpečuje letecké činnosti v trvalé pohotovosti pro IZS vrtulníky ze své základny v Praze a Brně pro celé území státu.
2. Zabezpečuje provoz vrtulníků na stanovištích LZS v Praze a Brně.
3. Zavede do provozu nový vrtulník na stanovišti LZS v Ústí nad Labem.
4. Zabezpečí provoz vrtulníků na stanovištích IZS – LZS v Hradci Králové, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem.

Ministerstvo obrany

Zabezpečuje provoz vrtulníků na stanovišti LZS v Plzni a pro spádová území LZS Jihlavy a Olomouce.

Ministerstvo zdravotnictví

Obchodní smlouvou zabezpečí financování provozu vrtulníků na stanovištích LZS v Ostravě a Liberci.

Rok 2005

Ministerstvo vnitra

1. Zabezpečuje letecké činnosti v trvalé pohotovosti pro IZS vrtulníky ze své základny v Praze a Brně pro celé území státu.
2. Zabezpečuje provoz vrtulníků na stanovištích LZS v Praze a Brně.
3. Zavede do provozu nový vrtulník na stanovišti LZS v Ostravě a zavede do provozu druhý záložní stroj.
4. Zabezpečí provoz vrtulníků na stanovištích IZS – LZS v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a Ostravě.

Ministerstvo obrany

Zabezpečuje provoz vrtulníků na stanovišti LZS v Plzni a pro spádová území LZS Jihlavy a Olomouce.

Ministerstvo zdravotnictví

Obchodní smlouvou zabezpečí financování provozu vrtulníku na stanovišti LZS v Liberci.

Rok 2006

Ministerstvo vnitra

1. Zabezpečuje letecké činnosti v trvalé pohotovosti pro IZS vrtulníky ze své základny v Praze a Brně pro celé území státu.
2. Zabezpečuje provoz vrtulníků na stanovištích LZS v Praze a Brně.
3. Zabezpečuje provoz vrtulníků na stanovištích IZS – LZS v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí na Labem a Ostravě.
4. Vyhodnotí dosavadní zkušenosti se zajišťováním leteckých činností v IZS a navrhne další postup.

Ministerstvo obrany

Zabezpečuje provoz vrtulníků na stanovišti LZS v Plzni a pro spádová území LZS Jihlavy a Olomouce.

Ministerstvo zdravotnictví

Obchodní smlouvou zabezpečí financování provozu vrtulníku na stanovišti LZS v Liberci.
Vyhodnotí dosavadní zkušenosti se zajišťováním LZS a navrhne další postup.
Financování vrtulníků IZS
Tabulka k harmonogramu
Rok
Počet zabezpečovaných
středisek LZS
Dotace provozních prostředků
Ministerstva zdravotnictví na LZS
Investiční výdaje
Clo a DPH
při dodání
Rok
Policie ČR
Armáda ČR
nestátní
Policie ČR
Armáda ČR
nestátní
SR
celková
2000
2
1
7
29
18
200
3
250
88
27
2001
2
1
7
16
18
220
3
257
109
27
2002
3
3
4
20
48
92
3
163
117
54
2003
4
3
3
26
48
69
3
146
134
27
2004
5
3
2
34
48
46
3
131
182
27
-
2005
6
3
1
44
48
23
3
118
137
54
7
2006
6
3
1
52
48
23
3
126
113
0
-
2007
6
3
1
60
48
23
3
134
73
0
2008
6
3
1
66
48
23
3
140
53
0
2009
6
3
1
70
48
23
3
144
34
0
2010
6
3
1
72
48
23
3
146
0
0
Poznámky:
1. Částky jsou uvedeny v mil. Kč v cenové hladině 1998.
2. Sloupec "Dotace provozních prostředků MZ na LZS" odpovídá současné úrovni výdajů a jejich nárůstu do roku 2001. Provozní výdaje od roku 2001 klesají a začínají snižovat finanční náročnost systému.
3. Od roku 2002 jsou kalkulovány provozní náklady Armády ČR v objemu 18 mil. Kč pro stanoviště v Plzni (500 let. hodin za rok) a po 15 mil. Kč na každé ze dvou zbývajících stanovišť (se 400 let. hodinami za rok). Náklady hrazené nestátním provozovatelům jsou kalkulovány z průměru roku 1999 - 23 mil. Kč na jedno zabezpečované středisko.
Odhad vývoje financování vrtulníků pro IZS
Tabulka k předkládací zprávě
Nákup na pětiletý úvěr
Rok
Počet zabezpečovaných středisek LZS
Provozní náklady kryté dotací MZ
Počet nově nakou- pených strojů
Investice celkem v roce (splátky)Současná úroveň výše dotaceSnížení náročnosti v provozních výdajíchZměna náročnosti v celkových výdajíchZměna náročnosti v celkových výdajích kumulovaně


Policie
Armáda
nestátní
celkem
Policie
Armáda
nestátní
SR
celkem
2000
2
1
7
10
29
18
200
3
250
2
88 250 0 88 88


2001
2
1
7
10
16
18
220
3
257
2
109 270- 13 96 184


2002
3
3
4
10
20
48
92
3
163
1
117 270- 107 10 194


2003
4
3
3
10
26
48
69
3
146
1
134 270- 124 10 204


2004
5
3
2
10
34
48
46
3
131
2
182 270- 139 43 247


-
2005
6
3
1
10
44
48
23
3
118
0
137 270- 152- 15 232


7
2006
6
3
1
10
52
48
23
3
126
0
113 270- 144- 31 201


-
2007
6
3
1
10
60
48
23
3
134
0
73 270- 136- 63 138


2008
6
3
1
10
66
48
23
3
140
0
53 270- 130- 77 61


2009
6
3
1
10
70
48
23
3
144
0
34 270- 126- 92- 31


2010
6
3
1
10
72
48
23
3
146
0
0 270- 124- 124- 155


2011
6
3
1
10
72
48
23
3
146
0
0 270- 124- 124- 279


2012
6
3
1
10
72
48
23
3
146
0
0 270- 124- 124- 403


2013
6
3
1
10
72
48
23
3
146
0
0 270- 124- 124- 527


2014
6
3
1
10
72
48
23
3
146
0
0270-124-124-651


Poznámky:
1.
Počet nově nakoupených strojů v jednotlivých letech vychází z termínů předpokládaných v budoucí kupní smlouvě,
doba uvedení do provozu je obvykle posunuta o několik měsíců od zakoupení.
2.
Ceny jsou uvedeny v mil. Kč v cenové hladině 1998.
3.
Pořizovací cena vrtulníku je uvažována 110 mil. Kč bez DPH a cla.
4.
Akontace před dodáním je uvažována ve výši 30% z ceny, to je 33 mil Kč.
5.
Splátky úvěru jsou rozloženy do pěti let při úrokové míře půjčky 8%.
6.
Dotace na jedno středisko LZS vychází z dohodnutých kvót.
7.
Od roku 2005 se začíná snižovat finanční náročnost systému oproti stávajícímu stavu.