Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-06-19

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. června 2002 č. 651

k aktualizaci Národního programu zavedení systému řízení
podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí
(Aktualizovaný program EMAS)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í aktualizovaný Národní program zavedení systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (dále jen „Aktualizovaný program“) obsažený v části III materiálu č. j. 732/02;

II. u k l á d á

1. ministru životního prostředí

a) vydat Aktualizovaná pravidla k zavedení systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí,

b) sledovat a v rámci každoroční zprávy o životním prostředí předkládat vládě informaci o vyhodnocení přínosů Aktualizovaného programu,

2. místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu vydat do 19. září 2002 aktualizované metodické pokyny pro akreditaci environmentálních ověřovatelů a pro dohled nad environmentálními ověřovateli;

III. d o p o r u č u j e členům vlády využívat principů Aktualizovaného programu ve svých resortech a podporovat jejich využívání podnikatelskou sférou rozvíjením resortních podpůrných programů týkajících se zejména malých a středních podniků.


Provedou:

členové vlády