Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1991 > 1991-07-03

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. července 1991 č. 222

k zásadám reformy a transformačním procesů systémů zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

po projednání zásad předložených ministrem zemědělství

I. b e r e n a v ě d o m í

1. současný nepříznivý stav v zásobení pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích České republiky,

2. prognózu důsledků nepříznivých klimatických podmínek na zabezpečenost plynulých dodávek pitné vody v roce 1991 a dalších letech,

3. prognózu vývoje potřeb zajištění finančních prostředků státního rozpočtu na rozestavěné investiční akce veřejných vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod;

II. s o u h l a s í s návrhem postupných kroků reformy a transformačních procesů sledujících zásady odstranění centralistického a monopolního řízení státem, nápravy struktury vlastnických vztahů, neracionálního ekonomického prostředí a zefektivnění celého systému vytvořením podmínek pro privatizaci poskytovaných služeb;

III. u k l á d á ministru zemědělství

1. ve spolupráci s ministry financí, pro hospodářskou politiku a rozvoj, pro správu národního majetku a jeho privatizaci a životního prostředí připravit návrh zákona ČNR o převodu státního majetku veřejných vodovodů a kanalizací a předložit jej vládě ČR do 30. listopadu 1991,

2. ve spolupráci s ministrem pro hospodářskou politiku a rozvoj v souvislosti s úkolem usnesení vlády ČR č. 59/1991 předložit do 30. června 1992 návrh projektu systémových opatření sledujících zlepšení kvality vyráběné pitné vody a současně aktualizovanou analýzu dopadu klimatických podmínek na systémy zásobování pitnou vodou, včetně návrhů opatření,

3. zpracovat do 30. září 1991 návrh koncepce ceny vodného a stočného se záměrem odstranění dotací do provozu veřejných vodovodů a kanalizací a projednat jej s ministerstvem financí ČR a federálním ministerstvem financí,

4. ve spolupráci s ministry pro hospodářskou politiku a rozvoj a životního prostředí souběžně s pracemi na přípravě státního rozpočtu na rok 1992 regionálně vyhodnotit havarijní situace v zásobování pitnou vodou, odkanalizování a v čištění odpadních vod,

5. ve spolupráci s ministrem životního prostředí sledovat a analyzovat vývoj stavu zásob povrchových a podzemních vod vhodných k zásobování obyvatelstva; o stavu informovat vládu dvakrát ročně,

6. připravit ve spolupráci s ministrem životního prostředí do 31. prosince 1991 návrh systémových opatření a programů ke zvýšení reterční schopnosti krajiny, nápravy negativních dopadů velkoplošného odvodnění a revitalizaci říční sítě, které povedou ke zlepšení schopnosti zadržovat poprškovou i podzemní vodu.

Provedou:

ministři zemědělství, financí,pro hospodářskou politiku a rozvoj,životního prostředí, správu národního majetku a jeho privatizaci

Místopředseda vlády

PhDr. Jan S t r á s k ý v. r.